Myter og misforståelser truer kjønnsbalansen i akademia

29. september 2022

Forskere bak ny studie ønsker større åpenhet om hvordan akademia egentlig fungerer. Det kan bidra til større mangfold blant professorer, mener de.

– Kvinners internasjonale karriere har sjelden forkjørsrett

9. februar 2022
Selv om det kommer flere kvinnelige forskere fra utlandet enn før, er det ofte vanskeligere for kvinner å flytte med seg familien til Norge, mener forsker Ingvild Reymert.

Nabolaget påvirker fødselstallene

18. mai 2021
– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Effektane av koronapandemien byrjar å bli synlege i akademia

29. april 2021
Det er over eitt år sidan ein virusepidemi stengde ned det meste av samfunnet, universitets- og høgskulesektoren inkludert. Forskarar med små barn, som både har undervisningsansvar og skal forske, har kome mest i skvis, syner fersk undersøking.

Menn og kvinner mer like i pårørendearbeid

8. april 2021
Det er fremdeles kvinner som bruker mest tid på pårørendearbeid. Men forestillingen om at det bare er kvinner som hjelper til med omsorg og oppfølging, er ikke like tydelig i en ny undersøkelse.

Kjøkkenbordantropologen som satte Norge på kartet

12. januar 2021
Marianne Gullestads «Kitchen-table Society» er en etnografisk skildring av unge arbeiderklassekvinner i Bergen. Senere ble den en internasjonal klassiker. I dag er boka et vitnesbyrd om en livsverden som forsvant, skriver Marianne Elisabeth Lien.

Kva påverkar makt og likestilling i akademia?

15. desember 2020
Tida er inne for å sjå akademiske karrierar og graden av tilknyting og makt i eit livløpsperspektiv, meiner forskarar.

Koronakrisa kan gjøre arbeidslivet mer likestilt

24. september 2020
Pandemien har rokket ved vår oppfatning av hvilke yrker som er viktige for samfunnet. Ifølge en ny kartlegging kan dette bli opptakten til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

– Vi må løyse eldreomsorga utan å auke kjønnsforskjellar

4. februar 2020
Med eldrebølgja vil fleire pårørande, og særleg kvinner, oppdage at dei sit med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmar. Difor hastar det med å diskutere løysingar, meiner forskarar.

- Alle bør jobbe heiltid

1. november 2019
Sidan 70-talet har deltidsarbeid endra seg frå å representere moglegheiter for kvinner som ønskte å gå ut i arbeidslivet, til å bli ei utfordring for velferdsstatens bereevne. Det viser ny forsking.

Forskerne mener jobb i akademia er som risikosport

20. august 2019
Flere runder med midlertidige stillinger og en evig jakt på eksellense og finansiering kan også være til hinder for likestilling i akademia, viser forskning ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

25. juni 2019
En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Mer likestilling med fedrekvote?

25. juni 2019
Naturlige eksperimenter i norsk kontekst

Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling

29. mars 2019
Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

15. mars 2019
Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Früh, Elena Albertini, Hilde Lidén, Ragnhild Gardsjord, Petra Aden og Lisbeth Gravdal Kvarme
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.