Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Mer likestilling med fedrekvote?

Naturlige eksperimenter i norsk kontekst

– EU hever standarden på norsk likestillingspolitikk

At EU påvirker norsk likestillingspolitikk er stort sett et gode. Men en individorientert politikk setter den sosialdemokratiske tilnærmingen under press, mener forskere.

Fortsatt flest menn på toppen

Mannsoverskuddet på toppen av akademia fortsetter. Hva kommer det av at dette mønsteret er så stabilt? spør kronikkforfatter Mari Teigen.

Likestillingstrategen Hege Skjeie

Ein av våre viktigaste pionerar innan likestilling er død. Kva lærte Hege Skjeie oss?

Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere

Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de lønner menn og kvinner likt

På Island er ansvaret for å dokumentere at ansatte får lik lønn for samme type arbeid flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Men det vil fortsatt være lønnsgap mellom kvinner og menn, mener forskere.

Finanskrisen ødela for EU-feminister

EU opprettet en kvinnelobby for å sikre kvinneperspektiv på politikken. Men EUs interesse for likestilling forsvant med finanskrisen og høyredreining i europeisk politikk.

Forskning på familieliv har formet politikken

Kjønnsforskningen har hatt stor betydning for norsk likestillingspolitikk. Tredeling av foreldrepermisjonen og flere kvinner i heltidsstillinger er eksempler på dette, skriver Synnøve Konglevoll.

Likestilling er ikkje målet med fleire menn i omsorgsyrka

Korleis argumenterer kvinnedominerte sektorar for rekruttering av menn? Forskarane Birgitte Ljunggren og Tonje Lauritzen har vurdert argumentasjonen i stortingsmeldingar for å finne ut akkurat det.

Kjønnsforskerne glemmer klasseperspektivet

– Jeg ønsker meg kjønns- og likestillingsforskning på politisk økonomi og kjønnsforskjeller ut ifra et interseksjonelt perspektiv, skriver Sindre Bangstad.

I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling

Nesten alle er enige om at klimagassutslippene må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for flytrafikk, privatbilisme, arbeidsplasser i oljebransjen med mer. Her er det en parallell til likestillingspolitikken, skriver Mari Teigen og Helga Eggebø.

Norsk likestillingsinnsats får kritikk av ekspertene

Norge møtte kritikk i FNs kvinnekonvensjonskomité for manglende innsats på likestillingsfeltet. Flere av dem som har fulgt komiteens uttalelser nøye, håper det kan bidra til å få viktige tiltak på plass.

Feminism i företagsform?

Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete

Hvordan endre en mannsbastion?

Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.