Masterbloggen

Utfordrer fordommer om polske menn

Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

Kelly Fisher
Mannlig polsk innvandring er et tema som trenger mer forskning, både fordi det er lite forsket på i dag, men også for å kunne forstå den største innvandrergruppen i Norge bedre, skriver Kelly Fisher i sitt blogginnlegg. Foto: Reform.
Kildens masterblogg

I Masterbloggen inviterer vi personer som har skrevet masteroppgave om kjønn eller med kjønnsperspektiver til å skrive et innlegg om masteroppgaven sin. Skribenten er ansvarlig for meningsytringer og faglig innhold. Ta kontakt med redaksjonen dersom du ønsker å skrive: post@kilden.forskningsradet.no.

Mange folk jeg møter er overrasket over at jeg, en amerikansk mann som ikke har noen familie fra Polen, skrev min masteroppgave om polske menn i Norge. Men jeg husker godt hvorfor jeg ble interessert i mannlige polske migranter i Norge.

Det var sommeren 2019, året før jeg begynte på master i kjønnsstudier på UiO. Jeg hadde lyst til å haike fra Oslo til København, og fikk sitte på med en norsk kvinne i 60-årene som var på vei til Sverige på sommerferie. Vi pratet litt om hva jeg skulle begynne å studere den høsten, og hun spurte meg om jeg ville jobbe for henne og male huset hennes. «Du er ikke polsk, men du kan fortsatt male huset mitt», sa hun.

Kelly Fisher
  • Masteroppgave: Moving masculinities: Polish men's migration experiences in Oslo
  • Studiested: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Eksamensår: 2021 

Det som overrasket meg med denne kommentaren var den hverdagslige måten hun sa det på. I løpet av de neste månedene overhørte jeg flere kommentarer fra nordmenn om polske innvandrere. Kommentarer som inneholdt negative stereotyper om polske innvandreres klasse og kultur. Jeg skjønte at disse stereotypiene var utbredte i det norske samfunnet.

Jeg begynte å lure på hvordan disse stereotypene ville ha påvirket meg hvis jeg selv var en polsk mann i Norge. Fordi jeg selv er en hvit, heterofil amerikansk mann, tror jeg mange privilegerer fra USA fulgt med meg til Norge. Det var ut ifra dette perspektivet jeg ønsket å forske på hvordan identitet – og særlig maskulinitet – spiller en rolle i migrasjonsprosessen.

Usynlige migrantmenn

Siden 2004, da Polen ble med i EU, har polske innvandrere blitt den største innvandrergruppen i Norge. I dag er det rundt 120 000 polske innvandrere i Norge. I tillegg er to tredeler av polske innvandrere menn, et mønster som har holdt seg stabilt i noen år. En stor del av forskningen på denne innvandrergruppen er gjort ut fra et økonomisk perspektiv. Og selv om mange forskere har pekt på at kjønn spiller en viktig rolle i migrasjonsprosessen, er det forsket veldig lite på polske menn i Norge med et kjønns- og maskulintetsperspektiv.

Mennene navigerer mellom to samfunn med ulike forventninger til menns rolle i å ta vare på barn.

Migrasjonsforskning har historisk sett vært dominert av økonomiske teorier. Det har både resultert i at kvinners migrasjon er oversett som et forskningstema, men også at menns migrasjon hovedsakelig er sett på som økonomisk motivert. Etter hvert som kvinners migrasjon kom mer i søkelyset på 1980- og 90-tallet, har også en kjønnsanalyse av deres migrasjonserfaringer blitt vektlagt. Imidlertid er menn og deres kjønnede migrasjonserfaringer fortsatt lite utforsket. Det har resultert i at på samme måte som den kvinnelige migranten ble oversett tidligere, er den mannlige migranten som studiesubjekt nesten ignorert når man bruker kjønnsanalyse.

Et område hvor man har brukt kjønnsanalyse i studier av mannlige polske innvandrere i Norge, er i forskningen på menn som tar med seg familien til Norge.  Denne forskningen har fremhevet hvordan disse mennene navigerer mellom to samfunn med ulike forventninger til menns rolle i å ta vare på barn. Mens noen menn synes at disse endringene er positive, opplever andre dem som forvirrende eller vanskelige. Bortsett fra dette, er det lite forskning på andre grupper polske menn i Norge og hvordan kjønn påvirker deres migrasjonsprosess.

Polske menn om maskulinitet i Norge  

I min masteroppgave har jeg intervjuet ti unge, ugift menn mellom 22 og 40 år fra Polen for bedre å se og forstå hvilken rolle kjønn spiller i migrasjonsprosessen. Jeg valgte denne gruppen både fordi de er lite forsket på, men også fordi stadig flere unge innvandrere med høyere utdanning har flyttet til Norge i de senere årene.

Mennene jeg snakket med bodde i Oslo og hadde svært ulik utdannings- og yrkesbakgrunn. Mens noen hadde master i for eksempel jus eller antropologi, var det andre som ikke hadde universitetsutdanning. Informantene jobbet i mange forskjellige yrker som IT, restauranter, flyverter, og i byggebransjen. Noen hadde vært i Norge i opptil ti år, og andre i bare seks måneder.

Motiver for å migrere

Mye forskning antar at menn flytter på grunn av jobber eller økonomiske årsaker. Derfor ønsket jeg å fremheve andre motiver for å migrere, og vise hvordan også kjønn spiller en rolle i dette. For noen av de jeg snakket med var det i tillegg viktig å prøve å bo et nytt sted, utforske nye eventyr og oppleve en ny kultur.

Alle de jeg intervjuet snakket om hvordan de følte at kjønnsroller og forholdet mellom kvinner og menn var annerledes i Norge enn i Polen. En av de som ønsket et eventyr snakket om hvordan han følte et sterkt press for å gifte seg, få barn og kjøpe hus i Polen. For ham var det å flytte til Norge en mulighet til å velge annerledes.

Min masteroppgave viser at kjønn er like relevant når man skal forske på innvandrermenn som på innvandrerkvinner.

Maskulinitetsidealer spilte også inn på migrantenes erfaringer. Noen trakk frem at maskulintetsnormene – som det å være tøffe og sterke – var mer dominerende i Polen. Det gjorde at mennene i noen situasjoner følte seg utrygge i Polen på grunn av denne maskulinitetsnormen. De følte seg tryggere i Norge fordi de så at menn i Norge var mindre opptatt i å vise at de var sterke. Andre kommenterte at det var mindre forskjeller mellom menn og kvinner i Norge enn i Polen, og at kjønnene var mer likestilt.

At menn og kvinner er mer likestilte i Norge ble særlig tydelig for når det kom til dating. For eksempel opplevde deltakerne at det var vanlig å dele regningen på restaurant. For noen av de jeg snakket med var disse nye kjønnsrollene positive og noe de satte pris på, mens andre var forvirret og usikre på hvordan de skulle forholde seg til kvinnene i en datingsituasjon.  

Diskriminering og negative stereotyper

Den vanligste stereotypien polske menn møtte var forventningen om at de jobbet i byggebransjen.  Noen nordmenn ble til og med overrasket hvis mennene ikke jobbet i byggebransjen. De jeg intervjuet følte at mange andre negative fordommer var knyttet til akkurat denne stereotypien. Som at polske menn drikker for mye, røyker for mye, banner mye, bor ti personer på ett rom, er konservative og homofobe.  

Interessant nok var det bare to av intervjuobjektene som mente de opplevde diskriminering på grunn av nasjonalitet i Norge. Samtidig oppga samtlige av mennene som prøvde å date norske kvinner, at kvinnene avviste dem på grunn av de var polske. Når de forklarte hvorfor de følte dette, knyttet de det til negative stereotypier polske innvandrere møter i Norge.

Menn og maskulinitet mellom grenser

Min masteroppgave viser at kjønn er like relevant når man skal forske på innvandrermenn som på innvandrerkvinner. Migrasjonsperspektivet er dessuten nyttig for å belyse kjønnsforskjeller. Når folk flytter, møter de et samfunn med nye kjønnsroller og forventninger de må navigere etter.  Min masteroppgave avdekket at stereotyper om polske menn og maskulinitet er svært utbredt i Norge. Mange av de polske mennene jeg intervjuet opplevde disse stereotypene som vanskelige. Dette er et tema som trenger mer forskning, både fordi det er lite forsket på i dag, men også for å kunne forstå den største innvandrergruppen i Norge bedre.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.