Utgave: 2-3/2023 Kjønn og vold

Holdninger til likestilling og vold mot kvinner

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Sammendrag

Partnervold er et globalt problem med store helsemessige, sosiale og økonomiske kostnader. Kvinner er særlig utsatt. Gjennom analyser av en spørreundersøkelse (N=1029) om holdninger til likestilling og holdninger til vold i nære relasjoner analyserer vi i) hvordan nordmenn vurderer ulike holdninger som trivialiserer og minimerer vold i parforhold, og ii) hvordan variasjoner i slike holdninger kan forklares av holdninger til likestilling. Funnene viser signifikante sammenhenger mellom holdninger til likestilling og holdninger til vold. Blant respondenter med negative holdninger til likestilling finner vi en gruppe som bagatelliserer vold mot kvinner. Studien viser at menn rapporterer mer negative holdninger til likestilling enn kvinner. Menn med negative holdninger til likestilling er langt på vei de samme som er tilbøyelige til å unnskylde vold og mene at vold bør holdes i familien. Vi argumenterer for å se dette i sammenheng med en individualisering i samfunnet som stiller den enkelte til ansvar for sine valg. Vi stiller spørsmål om dette ansvaret blir større for kvinner som lever i en velferdsstat som slutter opp om likestilling og tilbyr hjelp til voldsutsatte.

Nøkkelord: partnervold, holdninger, likestilling, ansvarliggjøring, spørreskjemaundersøkelse, regresjonsanalyse

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.4


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.4

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.