Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

Ekte politiarbeid? Utvikling og uttesting av et prestisjehierarki for politiarbeid

Sammendrag

Selv om det tradisjonelt mannsdominerte politiet nå har færre menn i opptak til bachelorutdanningen enn kvinner, dominerer menn i senior politiposisjoner, og noen politispesialiseringer er kjønnet. Videre beskrives noen former for politiarbeid, for eksempel problemorientert politiarbeid, som å jobbe «inne», altså kontorrelatert arbeid. Det omtales også som «teddybjørn»- eller «vaffel»-politi – i motsetning til ordenstjenesten, som omtales som «det virkelige politiarbeidet». Basert på rammeverk fra medisin og sykdomshierarkier, så vel som tidligere politistudier, utvikler og piloterer vi et prestisjehierarki for politiarbeid. I en undersøkelse blant 101 politiansatte i etter- og videreutdanning finner vi at menn og kvinner deler oppfatningen av hvilke typer politiarbeid som gir høy og lav prestisje i politiorganisasjonen, og at denne inndelingen til en viss grad henger sammen med kjønn. Studien bidrar med unik kunnskap om hvordan alminnelige oppfattelser av prestisjehierarki i politiarbeidsoppgaver kan tenkes å henge sammen med kjønn.

Nøkkelord: Arbeidsliv, prestisjehierarki, politi, kjønn, segregering

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.4


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.4

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.