Utgave: 4/2023 Åpent nummer

Hit, men ikke lenger: Om kjønnsblandete lag blant norske grensesoldater

Forsideillustrasjon Tidsskrift for kjønnsforskning 4-23

Sammendrag

I 15 år har vernepliktige norske grensesoldater bodd og arbeidet sammen i lag med både kvinner og menn. Blant soldater og befal er det en allmenn oppfatning at blandete lag er å foretrekke framfor rene mannslag. Våre kvalitative intervjuer og kvantitative data forteller oss imidlertid at det er noen kjønnede forutsetninger for at lagene fungerer: Kvinnene bør være i mindretall, og det er ikke lett for en kvinne å fungere i en ledende posisjon. Noen homososiale uttrykk, slik som «guttastemning», bør det også være toleranse for ifølge noen mannlige soldater. Betingelsene blir ofte begrunnet i et ønske om å unngå konflikter i lagene eller for å ikke sette kvinner i en utsatt stilling. Vi beskriver og analyserer begrensningene i denne artikkelen blant annet med begrepene «det fleksible kjønn» og «homososialitet» som utgangspunkt for å beskrive strategier blant henholdsvis kvinner og menn. Dette er strategier for å håndtere den sosiale intimiteten ved å leve tett på hverandre i kjønnsblandede lag, og de kan være mer eller mindre bevisste.

Nøkkelord: Kjønnslikestilling, militæret, seksuell trakassering, team, arbeidsmiljø, homososialitet, kontaktteori, arbeidsmiljø

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.47.4.5


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.47.4.5

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.