Masterbloggen

Fungerer hypnose mot vulvasmerter?

Vulvodyni rammer mellom ti til femten prosent av alle kvinner globalt. Kan hypnose ha effekt i behandling av smerte ved vulvodyni? Det utforsket Charlotte Lilleeng i sin masteroppgave.

Charlotte Lilleeng
Vulvodyni er satt sammen av det latinske ordet vulva, som er samlebetegnelse på ytre kvinnelige kjønnsorganer, og det greske ordet dyni som betyr smerte. Fortsatt er det mye usikkerhet om hvordan slike smerter best kan behandles.

I den nylig publiserte utredningen «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» (2023) står det at vi trenger mer forskning på typiske kvinnelidelser, ulike behandlingstilbud og generell oppmerksomhet for å bedre kvinners helse. 

Et eksempel på en slik kvinnelidelse er vulvodyni. Og det er vulvodyni, og hypnoterapi som behandling, min master handler om. Kan hypnose ha effekt i behandling av smerte ved vulvodyni?

KILDENS MASTERBLOGG

I Masterbloggen inviterer vi personer som har skrevet masteroppgave om kjønn eller med kjønnsperspektiver til å skrive et innlegg om masteroppgaven sin. Skribenten er ansvarlig for meningsytringer og faglig innhold. Ta kontakt med redaksjonen dersom du ønsker å skrive: post@kilden.forskningsradet.no.

Vulvodyni er en tilstand som beskriver ulike smertetilstander i kvinnens ytre kjønnsorganer. Vulvodyni er satt sammen av det latinske ordet vulva, som er samlebetegnelse på ytre kvinnelige kjønnsorganer, og det greske ordet dyni som betyr smerte. Vulvodyni innebærer blant annet tilstandene vaginisme, vulvar vestibulitissyndrom og dyspareuni, som alle er smertetilstander ulike steder i vulva. Vulvodyni rammer mellom 10-15 prosent av alle kvinner i verden. Smertene gjør for eksempel trening og samleie vanskelig.

Problemstilling og metode

Problemstillingen i masteroppgaven var: I hvilken grad kan hypnose vise seg effektiv i behandlingen av smerter hos kvinner med vulvodyni? For å besvare spørsmålet utførte jeg en systematisk litteraturstudie.

Manglende eller få studier og litteratur var en av de største utfordringene jeg møtte underveis. 

Det var totalt fire studier som ble inkludert i studien min, og jeg sjekket den vitenskapelige kvaliteten ved disse ved bruk av GRADE-vurdering. Slike vurderinger brukes for å sjekke studiens pålitelighet, altså om vi kan stole på studiens resultater. Jo bedre kvalitet studien får i vurderingen, jo større sannsynlighet er det at resultatene av studiene kan generaliseres, noe som vil si at de kan gjelde for flere enn de som var med i studien. 

Få studier og få deltakere

De fire studiene viste at hypnoterapi som behandlingsmetode kan ha gode resultater på smertetilstanden vulvodyni. Alle kvinnene som deltok i studiene, ble bedre og opplevde mindre smerter. De kunne også gjennomføre samleie uten smerter etter å ha gjennomført behandlingen. Men siden det var så få deltakere i studiene, og siden studiene ikke hadde alle de riktige og viktige kontrollmomentene ble de vurdert til å være av dårlig kvalitet. 

Mangler vitenskapelig holdbarhet

Det er altså utført for få studier av akseptabel vitenskapelig kvalitet til å kunne vite hvilken effekt hypnoterapi faktisk har på vulvodyni. Svaret på problemstillingen ble derfor at det burde utføres flere studier på feltet for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om behandlingstilbudet. 

Manglende eller få studier og litteratur var en av de største utfordringene jeg møtte underveis. Det er skrevet lite om vulvodyni og hypnoterapi, og de studiene som finnes har for få deltakere og følger ikke kravene som stilles til vitenskapelige studier. Det vil si at studienes resultater ikke kan generaliseres. Man kan altså ikke med sikkerhet si hvilken effekt hypnoterapi har på vulvodyni. 

Vi trenger mer forskning

Det er imidlertid helt tydelig at det er behov for å finne ut mer om hvordan ulike sykdommer og tilstander påvirker ulike kjønn og hvilke behandlinger som kan være effektive.

Til tross for at det var vanskelig å finne litteratur, har det vært et spennende arbeid som har motivert meg til å jobbe mer med kvinnehelse. I oppgaven min reflekterte jeg rundt hvordan forskning på feltet kan foregå og hva som er viktig å ha med. Jeg er veldig fornøyd med oppgaven i sin helhet. Både på grunn av alt  jeg har lært og erfart gjennom arbeidet med den, og fordi jeg har kunnet bidra med litt kunnskap på dette feltet.

Charlotte Lilleeng
  • Masteroppgave: Vulvodyni og hypnoterapi - I hvilken grad kan hypnose vise seg effektiv i behandlingen av smerter hos kvinner med vulvodyni? 
  • Studiested: Universitetet i Agder
  • År: 2023

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.