Leder

Når er kjønn relevant?

Det er et forskningspolitisk mål at flere skal bruke et kjønnsperspektiv når de forsker. Foreløpig har jeg sett få virkemidler og strukturelle grep på feltet, skriver Kildens leder Linda Marie Rustad.
I Kilden kjønnsforskning.no ser vi at stadig flere forskere er nysgjerrige på hva et kjønnsperspektiv kan tilføre egen forskning, skriver Linda Marie Rustad. Foto: Ida Irene Bergstrøm.

Kvinner går mer tur i nærmiljøet enn menn, mens menn er overrepresenterte i elgjakta. Hvilke konsekvenser bør ulik bruk av natur få for prioriteringer i naturforvaltningen, og hvem som skal få bestemme hva naturen skal brukes til? Hva har det å si at kvinner er mer opptatt av miljø enn menn, og at det er flest menn som er klimaskeptikere? Hva med at flere kvinner kjører kollektivt, mens flere menn tar bilen? Og hva skjer når det er ingeniørene som utvikler «smarte» hus og byer, og de fleste av disse er menn? Hvis forskningen skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene og å oppfylle FNs bærekraftsmål, hvordan går det da når kjønnsperspektivet utelates?

Et kjønnsperspektiv åpner for ny innsikt, kunnskapen blir mer nyansert og bedre.

Integrering av kjønnsperspektiver i forskning er et forskningspolitisk mål, i Norge og i EU-kommisjonens forskningsprogram Horisont 2020. Det har det vært en stund. Mitt inntrykk er at både institusjonene og forskerne er usikre på hvordan dette skal foregå, og hvilke virkemidler de kan bruke for å få det til. Ethvert forskningspolitisk mål må møtes med et sett virkemidler. Foreløpig har jeg sett få virkemidler og strukturelle grep på feltet. Allikevel velger vi på Kilden å være optimistiske.

I Kilden kjønnsforskning.no ser vi at stadig flere forskere er nysgjerrige på hva et kjønnsperspektiv kan tilføre egen forskning. Et kjønnsperspektiv åpner for ny innsikt, kunnskapen blir mer nyansert og bedre. De fleste er i dag enige om at kjønnsperspektiver bidrar til å høyne kvaliteten på forskningen. Men det må også være kvalitet på kjønnsperspektivet. Det er fort gjort å ende opp med å reprodusere kjønnsstereotyper.

Forskning som hevder kvinner er fra Venus og menn fra Mars, selger.

Å integrere kjønnsperspektiver vil si å kritisk undersøke hva kjønn kan bety i den konkrete studien, og påviser ikke nødvendigvis kjønnsforskjeller. Et eksempel er hjerneforskningen, hvor forskerne ikke er enige i hvor store kjønnsforskjellene i hjernen er, hvilke forskjeller det er snakk om og hvor stor vekt de eventuelt skal tillegge dem. Enkelte hjerneforskere, som Cordelia Fine, hevder at små forskjeller har en tendens til å blåses stort opp. Godt støttet av media, vil noen forskere framheve kjønnsforskjeller uansett hvor små de er. Det er deres bøker som blir liggende under juletreet. Forskning som hevder kvinner er fra Venus og menn fra Mars, selger.

Les også: Hva er kjønnsperspektiver i hjerneforskning?

Hva vil det egentlig si å ha kjønnsperspektiver i forskningen? Hvilken type forskning snakker vi om? Og når er det relevant? Dette er spørsmål vi er opptatt av. Derfor har vi samlet gode eksempler på forskning der kjønnsperspektiver er integrert, spesielt innenfor fagfelt der dette ikke har vært så vanlig. Arbeidet har munnet ut i håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? som lanseres torsdag 27. september.

Nærmere 100 personer, som enten selv er forskere eller som jobber med forskningsadministrasjon, har bidratt med eksempler på forskning med kjønnsperspektiver eller kvalitetssikret eksemplene vi selv har funnet fram til. Vi ønsker å vise at kjønnsperspektiver er relevant innenfor mange forskningsområder, og håper at dette vil inspirere både forskere og ledere i forskningssystemet til å ta tak.

Vi på Kilden har skrevet artikler om kjønnsperspektiver i forskning i en årrekke.

Vi på Kilden har skrevet artikler om kjønnsperspektiver i forskning i en årrekke. Det vil vi fortsette med. Vi mener det i tillegg er behov for å møtes og diskutere kjønnsperspektiver med utgangpunkt i konkrete faglige eksempler. Vi starter med å invitere oss selv til institusjonene for å presentere arbeidet vi har gjort. Vi ønsker å bidra til at ledere, forskere og de som jobber med forskningsadministrasjon får en bedre forståelse av hva kjønnsperspektiver kan være og når det er relevant. Hvem vet, kanskje dette blir et konkurransefortrinn når man søker forskningsfinansiering i framtida.

Les nyhetssaker om kjønnsperspektiver i forskning.

Kom på lanseringen av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? torsdag 27. september på Kulturhuset i Oslo. 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.