Gutter rammes hardest av homoskjellsord

Når ord som «homo», «soper» og «lesbe» brukes om skjellsord, er det mest blant venner. Det betyr ikke at det er ufarlig, mener forsker Hilde Slåtten.
Bruk av homoskjellsord henger sammen med rigide tanker om hvordan gutter skal opptre. (illustrasjon: Ingrid S. Torp)

Hilde Slåtten har nylig levert sin doktorgradsavhandling, der hun ser på bruken av homoskjellsord i ungdomsskolen, og skadevirkninger av dette. Slåtten er stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB.

– Du har skrevet doktoravhandling om hvor hyppig ungdom bruker homo-kallenavn som skjellsord, hvem de retter ordene mot, og i hvilken grad slik ordbruk medfører depressive symptomer hos den som utsettes for den. Hvorfor valgte du å forske på dette?

Jeg synes det er en viktig tematikk, og det begynte med masteroppgaven min. Som lesbisk selv, var jeg opptatt av å identifisere skoler som skaper bra klima for homofile og lesbiske. En hører jo at «homo» blir brukt som skjellsord blant unge. Det er viktig å motvirke det, for det skaper en forståelse for at homofili er noe negativt.

Homoskjellsord øker depressive symptomer mest når de brukes under mobbing, ifølge Hilde Slåtten. (foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

– Er homoskjellsord mye brukt?

I min undersøkelse hadde 54 prosent av guttene kalt en venn for homo den siste uken, det samme gjalt 30 prosent av jentene. 40 prosent av guttene hadde kalt noen de ikke liker homo den siste uken, mot 26 prosent av jentene.

– Hva er årsaken til at gutter bruker homoskjellsord mest?

Den grunnen som oppgis oftest, er knyttet til maskuline kjønnsnormer: De har litt rigide tanker om hvordan gutter skal opptre. Homoskjellsord blir brukt når noen bryter normene. Gutter som scorer høyt på såkalt emosjonell restriksjon – altså som mener gutter i liten grad skal vise følelser utad, har for eksempel større sannsynlighet for å bruke homoskjellsord enn andre.

– Du stilte spørsmål knyttet til følelser og sinnsstemning, for å identifisere nivåer av depressive symptomer. Da fant du at nivåene var mest forhøyet hos gutter?

Ja. Både gutter og jenter som utsettes for homoskjellsord av folk de ikke kjenner, eller som ikke liker dem, har økte nivåer av depressive symptomer sammenlignet med andre. Men ordbruken er aller mest skadelig overfor gutter som utsettes for homoskjellsord i en mobbesituasjon.

– Oppleves ordbruken generelt mindre sårende for jenter?

Ja, det kan se sånn ut. Det å anklages for å være homofil, er verre for en gutt enn for en jente. Det henger nok sammen med at det finnes et større handlingsrom for jenter, når det gjelder hvordan de skal opptre. 

Vanligst blant venner

– Kontekst er viktig i forskningen din. Homoskjellsord er altså mest skadelige når de brukes i forbindelse med mobbing. Men det er ikke i slike situasjoner ordbruken er mest utbredt?

Nei. Ordbruken er mest utbredt i vennskapelige settinger, og langt mindre utbredt i mobbesetting eller mellom ukjente.

– Og hos de som blir utsatt for homoskjellsord i vennskapelige settinger, finner du ingen økning i depressive symptomer?

Nei.

– Er du redd dette funnet kan brukes til å ufarliggjøre ordbruken?

Jeg tror det er veldig mange som har den oppfatningen uansett – at denne ordbruken mellom venner er ufarlig. Slik er det ikke.

– På hvilken måte kan det likevel være skadelig?

Det kan være vanskelig å skille mellom en vennskapelig og en ikke-vennskapelig situasjon. I tillegg virker ordbruken generelt stigmatiserende på lesbiske og homofile.

– …selv når ordene ikke er rettet mot dem?

Ja. Begrepene brukes jo i negativ betydning. Dessuten er det som regel flere homofile i en omgangskrets, enn det ungdommene selv er klar over.

Les også: Større aksept for homorettigheter

Les også: Må «komme ut» som barn av homofile foreldre

Kan ha skjedd endringer allerede

– Du bruker begrepet «homoskjellsord». Er det et greit begrep?

I avhandlingen snakker jeg om «gay-related namecalling», altså homo-relaterte kallenavn. Det er litt omstendelig. Ordet homoskjellsord er negativt ladet, men det er også slik ordene brukes. Selv når to venner bruker homo-relaterte kallenavn, er ordbruken med på å marginalisere homofile og lesbiske.

– Internasjonalt er det forsket mye på homofili og mobbing. Du er opptatt av å ikke bruke mobbe-begrepet for mye. Hvorfor det?

Nettopp fordi homo-relaterte kallenavn også brukes i en vennskapelig setting. For at noe skal være mobbing, må det innebære intensjon om skade, det må foregå over tid, og mellom to personer med en viss maktubalanse. Homoskjellsord kan inngå i mobbing, men også i andre kontekster. Det er viktig å nyansere forskningen.

– Du samlet inn tallmaterialet i 2010. Er det grunn til å tro at det har skjedd endringer siden det?

Ja, det kan godt tenkes. I en holdningsundersøkelse jeg gjennomførte sammen med Norman Anderssen i 2008 og 2013, kom det frem at færre var negative til homofile og lesbiske i 2013. Men dette trenger ikke ha så mye å si for ordbruken. Og jeg mener det er grunn til å tro at sammenhengen mellom ordbruk og depresjonssymptomer er den samme som før.

Anbefaler kampanjer

– Du har klare anbefalinger for hva som trengs videre. Blant annet forskning med et representativt, landsdekkende utvalg. Vil du forvente andre resultater fra et slikt prosjekt?

Min studie er basert på invitasjoner til skoler, og skoler er vanskelige å rekruttere. De som valgte å være med har kanskje hatt særlig fokus på tematikken, eller de kan ha hatt særlig store utfordringer på feltet. Men sammenhengen mellom depressive symptomer og homo-relatert navnekalling vil nok uansett være den samme.

– Du foreslår at homoskjellsord inkluderes i generelle anti-mobbekampanjer på skolene. Tror du det er mange lærere som ikke ser alvoret i ordbruken?

Det kan virke som om en del lærere oppfatter at det er så vanlig brukt, og særlig mellom venner, at det ikke er så farlig. Men lærere kan aldri vite hvordan ståstedet er mellom to elever. Og når det brukes mot en man ikke liker, øker det altså faren for depressive symptomer.

– Det er sjelden slike ord brukes som ros?

Ja. Ungdom bruker jo slike ord fordi de stikker. De ville ikke brukt dem hvis de ble oppfattet som helt nøytrale.

Fortsatt negative holdninger

– I helgen ble 50 mennesker drept på en klubb i Orlando, USA. Gjerningsmannens far mener motivet var homofobi. I lys av forskningen din, hva tenker du om hendelsen?

Det er en forferdelig hendelse, og det viser at selv om vi har kommet veldig langt, er det mye som gjenstår. Vi vet ikke helt om bakgrunnen var hatkriminalitet eller noe annet, men dette minner uansett om at det er viktig å ha fokus på problematikken. Det er fortsatt mange negative holdninger til homofile og lesbiske.

 

Kilde: Gay-related name-calling among young adolescents – Exploring the importance of the context, Hilde Slåtten, UiB, 2016.

Om avhandlingen:

Forskningen er basert på data fra spørreskjemaer til 921 niendeklassinger (14-15 år gamle) fra 15 skoler.

Deltagerne ble blant annet spurt om hvor ofte den siste uken de hadde brukt kallenavn som "homo", lesbe", "soper" etc. på venner/folk de ikke likte/ukjente eller folk de trodde var homofile. Og hva som eventuelt var årsaken til ordbruken. I tillegg ble deltagerne spurt om hvordan de hadde følt seg den siste uken, for å identifisere deres nivåer av depressive symptomer.

Dataene ble samlet inn som del av en intervensjonsstudie, med mål om å redusere bruken av homoskjellord, kjønnsrelatert mobbing og seksuell trakassering. Dataene ble samlet inn før intervensjonen.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.