Hva er kjønnsforskning?

Kjønnsforskere studerer hvordan kjønn henger sammen med fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.
Å ha et godt blikk for kjønn og kjønnsforskjeller blir stadig viktigere i forskningsverdenen. (Foto: Clappstar/Flickr)

Kjønnsforskning er et tverrvitenskapelig fagfelt som hovedsakelig har vokst fram innen humaniora og samfunnsfagene. I tillegg har de fleste vitenskapelige disiplinene kjønn som et eget perspektiv.

Kjønnsforskningens røtter

Kjønnsforskningen har røtter i kvinneforskningen som vokste fram på 1970-tallet.

Kvinneforskningen oppsto parallelt med, og som en del av den nye, internasjonale kvinnebevegelsen, og var opptatt av å framskaffe kunnskap om kvinners historie, levekår og erfaringer.

Et fagfelt i vekst

Siden da har feltets fokus, begreper og perspektiver utviklet seg.

Forskningen har gått fra å være et felt med nære bånd til kvinnebevegelsen, til å bli et profesjonalisert forskningsområde med egne teorier, tradisjoner og faglige debatter.

Kjønnsforskningens innhold

Kjønnsforskningen har tradisjonelt vært opptatt av å problematisere stereotype og normdannende forståelser av kjønn, det være seg i medisin, samfunnsfag eller i humaniora.

Det er også en sterk tradisjon for å forske på hvordan kvinner og menn har blitt tolket historisk, i litteraturen og kulturen – også i fag som biologi og medisin. I dette ligger det også en kritikk av vitenskapen. Kjønnsforskere har gjerne kjønn som analytisk utgangspunkt, og vektlegger hvordan såkalt sosialt kjønn, samt kropp og biologi, kommer til uttrykk i kulturen og i samfunnet. Kjønnsforskere kombinerer gjerne dette med en kritisk analyse av ulike maktforhold i samfunnet og kulturen. 

Kjønnsforskningen har også som tradisjon å forske på samfunn, liv og erfaringer som er marginalisert og som annen forskning i liten grad har belyst.

Lurer du på begreper? Se Språkrådets ordbok med sentrale ord fra kjønnsforskning. 

Feltet omfatter forskning på kvinner og menn, spørsmål knyttet til feminitet og maskulinitet, og seksualitetens betydning. I kjønnsforskningen samles flere forskningsfelt; den tradisjonelle kvinneforskningen, manns- eller maskulinitetsforskningen, og queer- og seksualitetsforskning.

I Norge er det en sterk tradisjon for likestillingsforskning. Her forskes det ofte på maktforskjeller og kjønnsbalanse i arbeidsliv og politikk. I tillegg har forskning på arbeidsdeling i familie og hjem vært en viktig del av likestillingsforskningen. I de senere årene har forskere også bidratt til utvikling av kjønnsdelt statistikk, for eksempel i næringslivet.

Dagens kjønnsforskere er ofte opptatt av å se kjønn i sammenheng med andre forhold som skaper ulikhet, knyttet til etnisitet, seksualitet, funksjonsevne og klasse. Dette omtales gjerne som forskning på interseksjonalitet.

Forsker du på kjønn, identitet eller seksualitet? Les Statistisk sentralbyrå sin veileder som belyser best mulig praksis for undersøkelser med spørsmål om kjønnsidentitet, seksuell orientering og seksuell tiltrekning.

Forskningsmiljøer

Det finnes egne kjønnsforskningsmiljøer ved de fleste norske universiteter, og ved stadig flere høgskoler og forskningsinstitutter.

Mange universiteter og høyskoler har også studietilbud i kjønnsforskning.

Det finnes en rekke vitenskapelige tidsskrifter internasjonalt, med et spesielt fokus på kjønnsforskning.

I Norge har vi Tidsskrift for kjønnsforskning, som eies av Kilden kjønnsforskning.no og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.

Forskning med kjønnsperspektiver

Det er også mange som har kjønn som et viktig perspektiv i forskningen sin, men som ikke nødvendigvis kaller seg kjønnsforskere.

Forskning med kjønnsperspektiv finnes i så godt som alle vitenskapelige disipliner, også i naturvitenskaplige fag som genetikk, medisin og zoologi.

I 2001 fikk Norge retningslinjer for inkludering av kvinner i medisinsk forskning.

EUs forskningsprogram, Horisont Europa, og Norges forskningsråds policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon, stiller krav om kjønnsperspektiv i alle forskningsprosjekter der dette anses som relevant. Kravet om kjønnsperspektiver i Horisont Europa er ytterligere forsterket fra det foregående forskningsprogrammet i EU, Horisont 2020.

Å ta høyde for kjønn blir med andre ord stadig viktigere i forskningsverdenen.

Les mer om hvordan kjønnsperspektiver kan inkluderes i boka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder.

Du kan også lese om dette i artikkelen Kjønnsperspektiver i forskning.

 

Hold deg oppdatert på ny og aktuell forskning på kjønn!

Les Kildens nyhetsmagasin, motta nyhetsbrevet vårt, eller følg oss på Facebook og Twitter.

Hør podkasten Kjønnsavdelingen, hvor kjønnsforskere diskuterer aktuelle likestillingsutfordringer.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.