Flere gutter enn jenter er overvektige

Blant 15-16-åringer er andelen overvektige gutter nesten dobbelt så stor som blant jenter i samme aldersgruppe. Overvektige jenter har mer psykiske plager enn overvektige gutter. Det er noen av funnene i en undersøkelse av vekt hos tiendeklassinger i Oslo.

Det er forskjell på kjønnene når det kommer til overvekt blant ungdom, ifølge en studie gjennomført av UiO, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune. Undersøkelsen er beskrevet i en artikkel i Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr 17/07.

Flere gutter enn jenter er overvektige: 12 prosent av Oslos tiendeklassegutter og 7 prosent av jentene hadde en kroppsmasseindeks (KMI) over det som regnes for normalen for deres kjønn og alder. Nanna Lien, som er en av forskerne bak studien, tror dette henger sammen med sosiokulturelle forhold.

Nanna Lien. (Foto: Kristin Engh Førde)

– Det er nok mer akseptert at gutter er litt tyngre enn normalen. Gutter får kanskje færre negative kommentarer om vekta fra omverdenen og foreldrene griper i mindre grad inn overfor gutter som går opp i vekt, sier Lien.

– Jentene på sin side kommer tidligere inn i slankhetskulturen og begynner i større grad å passe vekta i denne alderen, legger hun til. 

At det å være slank tillegges større betydning for jenter, viste seg også i sammenhengen mellom overvekt og psykiske plager. Mens det hos jenter var en klar sammenheng mellom overvekt og forekomsten av psykiske plager som angst, tristhet, anspenthet, lav selvfølelse og manglende framtidshåp, var det ingen slik sammenheng hos guttene.

– Dette tyder på at kroppsbildet har mer å si for jenters enn for gutters selvfølelse, noe som trolig også henger sammen med at samfunnet har større toleranse for overvekt hos gutter, kommenterer Lien, som nå er involvert i et forebyggende prosjekt som skal fremme gode kostvaner og fysisk aktivitet for å oppnå en sunn vektutvikling blant barn.

Klasseforskjeller

For begge kjønn er det store sosioøkonomiske forskjeller i forekomsten av overvekt. Jo høyere utdanning foreldrene har, desto mindre er risikoen for overevekt.

– Hvordan skal man ta hensyn til kjønns- og klasseforskjeller i det forebyggende arbeidet?

– I utgangspunktet må vi jo ha tiltak som appellerer til alle. Men det er tydelig at vi trenger mer kunnskap om kjønns- og klasseforskjeller for å skreddersy tiltakene uten å stigmatisere for eksempel gutter fra familier med lav utdannelse. Her trengs det mer kjønnsforskning, erklærer Nanna Lien.

Ungdom og overvekt
  • Spørreundersøkelsen UngHUBRO ble gjennomført blant alle tiendeklassinger i Oslo i 2000 og 2001.
  • Studien er presentert i artikkelen «Overvekt blant ungdom i Oslo» i Tidskrift for den Norske Lægeforening nr 17/2207

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.