Er det mulig å opprettholde sin farsrolle som fengslet?

Hva som bidrar til å påvirke fars mulighet til å opprettholde sin farsrolle handler mye om han blir sett som far i fengselssystemet.

Ikke minst handler det om hvordan han blir sett av sine kontrollører. Legges forholdene til rette for at fedre skal kunne være far også når de sitter i fengsel?

Dette er et av flere spørsmål Bente C. Grambo stiller i sin hovedfagsoppgave i kriminologi som ble avsluttet dette semesteret ved Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. Tittelen er Far og fange. En studie av farsrollen i fengsel med utgangspunkt i Hassel kretsfengsel og Oslo kretsfengsel avdeling B. Grambo har intervjuet 14 fedre om det å sitte i fengsel, med utgangspunkt i deres historier setter hun søkelyset på farsrollens vilkår i norske fengsler.

Det er få forventninger til at fedre skal være far, det tas ofte for gitt at far er fraværende.

Henger etter

- På de fleste områder i samfunnet er farsrollen i endring og det vedtas lover og forskrifter som sikrer fars rettigheter - men dette ser ikke ut til å gjelde i like stor grad for de med avvikende atferd, fangene. Fengselet er på mange måter en institusjon som henger etter, kjønnsrollemønsteret virker gammeldags, det er en kjønnsstereotyp institusjon. Det er få forventninger til at fedre skal være far, det tas ofte for gitt at far er fraværende. Fengselet som system ser fangen og sjelden personen med ulike roller som også innebærer det å være far. Fengselet henger på denne måten etter utviklingen i samfunnet for øvrig, sier Grambo til KILDEN, kjønnsforskning.no.

Les også: Kritisk til ukritisk pappapermforskning

Les også: Pappa er viktg for barnets utvikling.

Familien straffes

Når mor er fange forventes det som oftest at hun skal ha kontakt med barna, selv om de kanskje mister omsorgsretten når de blir fengslet. Det er få forventninger til at fedre i fengsel skal være far. Men på en annen side kan fedre ha det lettere fordi de vet at barna har mor, mødre i fengsel har som oftest ikke en far som overtar omsorgsansvaret.

Fangen lever isolert i fengsel og merker lite til samfunnets fordømmelse/stigma i selve fengslingstiden. I denne perioden er det familien som straffes. Det er de som må leve med stempelet å ha en far eller ektemann i fengsel. På denne måten straffes kanskje familien på utsiden hardere enn fangen i selve fengslingsperioden.

Det å lage eget besøksrom for barn hvor det finnes leker - er av stor betydning.

Tilrettelegging

Det er ikke nødvendigvis type anstalt, åpen eller lukket, som avgjør om det legges til rette for det å være far. Dersom det legges til rette for å kunne være far og fange er det ofte på grunn av enkeltpersoner i anstalten og ikke alltid på grunn av fengselet som system.

- Mye kan gjøres med få midler mens vi venter på at det bygges mer "barnevennlige" fengsler. For eksempel det å få ekstra tid i telefonen, i tillegg til den regulerte timen per uke som skal fordeles mellom alle du har kontakt med på utsiden. Og det å lage eget besøksrom for barn hvor det finnes leker - er av stor betydning, sier Grambo.

Bente C. Grambo er nå engasjert av Likestillingssenteret på et prosjekt om holdninger i domstolen i voldtekts- og sedelighetssaker.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.