Kvinnehelseportalen.no

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Forprosjektet ble avsluttet våren 2018, og rapporten Hva vet vi om kvinners helse? fikk en svært god mottakelse da den ble lansert 25. mai 2018. Vi har et langsiktig mål om å bygge en nettportal om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.  

Rapporten Hva vet vi om kvinners helse? kan lastes ned som pdf 

Vedlegg til rapporten: Resultat av litteratursøk fra forprosjektet

 

Les utvalgte saker om rapporten og forprosjektet i mediene:

 


Her kan du lese mer om hvordan vi i 2017 jobbet i forkant av lanseringen av rapporten:

Forskning viser at kvinner ofte kommer dårligere ut i møte med helsevesenet enn menn. Det gjelder for eksempel ved utredning og behandling ved hjerteinfarkt. Det gjelder også sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn, som muskel-skjelettlidelser og psykiske lidelser. Eller sykdommer av mer ubestemmelig art, som ME og fibromyalgi. Undersøkelser viser i tillegg at mange av disse sykdommene har lav "status" både i befolkningen og i legestanden selv. Konsekvensen er at kvinner i dag har et dårligere helsetilbud enn menn.

Les også: ME: Mannssjukdommen som vart kvinnesjukdom

En viktig årsak til denne forskjellsbehandlingen er at mye medisinsk kunnskap bygger på mannen som norm og at ikke begge kjønn alltid inkluderes i forskningen. Tradisjonelt har sykdommer som i størst grad rammer menn, fått mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Dermed er det fortsatt mangelfull kunnskap om sykdommer som er mer typiske for kvinner, og kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. Et annet problem er at noen sykdommer er blitt veldig sterkt knyttet til ett kjønn, slik at for eksempel brystkreft hos menn og hjerteinfarkt hos kvinner kan gå uoppdaget og ubehandlet over tid.

Les mer om hjertesykdom:

‒ Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge

På barrikadene med ultralyd for kvinners hjerter

I flere år har sentrale aktører etterspurt mer oppmerksomhet på kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse og sykdom både når det gjelder forskning og informasjon. Det er nå 17 år siden Kvinnehelseutvalget overleverte utredningen NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge, som avdekket en gjennomgående mangel på kjønnsspesifikk kunnskap og kjønnsperspektiv i medisinsk forskning. Til tross for at Regjeringen i 2003 laget en egen kvinnehelsestrategi og har satt i gang flere positive tiltak, er det fortsatt store kunnskapshull og manglende oppmerksomhet på flere områder innenfor kvinnehelse.

Les også: Er kjønn likt fordelt i medisinsk kunnskap?

Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening er nå i gang med et ettårig forprosjekt, hvor målet er å skaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og bygge fundamentet for en nettportal som dokumenterer, systematiserer og formidler norsk medisin- og helseforskning om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Noe tilsvarende finnes ikke i dag.

Norske Kvinners Sanitetsforening er hovedfinansiør for forprosjektet som ledes og delfinansieres av Kilden kjønnsforskning.no. Målet er at arbeidet munner ut i et femårig hovedprosjekt hvor vi bygger opp, lanserer, drifter og videreutvikler portalen.

Kort om portalen

Helseportalen har fire hovedmålsettinger:

  1. Gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv.
  2. Formidle relevant forskning gjennom nyhetssaker og sosiale medier.
  3. Fremme kjønnsperspektiv hos fagmiljøer og beslutningstakere ved å produsere nyhetsartikler hvor vi etterspør bruken av forskning og utfordrer ulike beslutningstakere på hvilke konsekvenser kunnskapen bør få for behandlingstilbud, retningslinjer etc. Vi vil også skrive nyhetsartikler om kunnskapshull og utfordre relevante aktører til å ta ansvar for at hullene tettes.
  4. Ved å formidle kunnskap som ellers kan være vanskelig tilgjengelig, vil portalen øke folks mulighet til å ta bedre vare på helsa og gjøre riktige valg.

Hovedmålgruppa for portalen er allmennheten, men den kvinnelige befolkningen spesielt – som potensielle pasienter, pårørende og brukere av helsetjenester. Siden portalen tar for seg forskning som ser på kjønnsforskjeller i helse, vil den også være av interesse for menn. I tillegg retter portalen seg mot klinikere, helsearbeidere, forskere og studenter på medisin- og helsefeltet, samt pasient- og brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner. Den retter seg også mot relevante beslutningstakere, myndigheter og media.

Kort om forprosjektet

I forprosjektet kartlegger vi eksisterende kunnskap på sentrale områder innenfor kvinnehelse for å avklare hva slags informasjon som skal finnes på nettportalen. Fordi feltet er svært omfattende, er det nødvendig å gjøre noen prioriteringer. Det vil dessuten bidra til at portalen oppleves mest mulig relevant og aktuelt for brukeren. Kartleggingen vil gi oversikt over hva det forskes på innenfor de utvalgte temaene og peke på viktige kunnskapshull, og på den måten danne fundamentet som portalen skal bygges på. Kartleggingen skal også resultere i en egen rapport. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning om faglig bistand i kartleggingsarbeidet.

I tillegg til kartleggingen foretar vi en mindre undersøkelse av hvilke andre relevante nettsteder som finnes, slik at vår portal kan supplere eksisterende tjenester best mulig. Dessuten vurderer vi ulike tekniske løsninger for å sikre brukervennlighet og god design. Sist, men ikke minst, vil vi vurdere ulike organisasjonsformer med tanke på videre utvikling og drift av portalen.

Fredag 25. mai 2018 lanseres rapporten om forskning på kvinners helse. Den er resultat av forprosjektet, og er en kartlegging av forskningen på kvinnehelse.

Rapporten Hva vet vi om kvinners helse? kan lastes ned som pdf

Se våre temasider om: Kvinnehelse , Helse og kjønnGraviditet og fødselKreftKroppPsykisk helseMannshelse

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.