Kartlegging av europeiske kunnskapssentre for likestilling i forskning

Forside av rapporten Mapping of European Knowledge Centres for Gender Equality in Research

Over flere år har Kilden kjønnsforskning.no deltatt i en rekke europeiske samarbeid, blant annet gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020. Gjennom slike samarbeid har Kilden stiftet bekjentskap med flere europeiske enheter som likner på vår egen. Disse enhetene tar form av både komiteer, nettverk og andre kollegium som alle bidrar til det som kan sies å være en europeisk infrastruktur for likestilling i forskning.

Kilden erfarer at innenfor denne infrastrukturen finnes det i tillegg noen enheter som er likere vår egen virksomhet enn andre. Vi ønsket å undersøke disse enhetene og deres kjennetegn og funksjoner nærmere, og identifisere om disse enhetene utgjør en egen gruppe innenfor den europeiske infrastrukturen. Dette er bakgrunnen for at Kilden på eget initiativ har gjennomført en kartlegging av våre europeiske søsterorganisasjoner høsten 2019.   

Per april 2020 er det fem sentre inkludert i kartleggingen, i tillegg til Kilden selv. Disse er fra Tyskland, Sverige, Frankrike, Tsjekkia og Irland. Kartleggingen har resultert i en rapport hvor alle disse sentrene presenteres og sammenliknes ut fra noen analytiske dimensjoner. Rapporten illustrerer interessante fellestrekk og variasjoner med hensyn til hvordan de inkluderte sentrene organiserer sitt arbeid og gjennom hvilke aktiviteter de implementerer sitt mandat. Sentrene har selv bidratt med å skrive om egen virksomhet og fylt ut et spørreskjema. 

Rapporten kan være relevant for et publikum som jobber med, eller har interesse for, kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og personer eller organisasjoner som selv driver forskningsformidling på andre områder. I tillegg håper Kilden at rapporten kan være en inspirasjon og en ressurs for grupper, nettverk eller andre aktører som ønsker å etablere noe liknende i sine hjemland.

Les kartleggingen «Mapping of European Knowledge Centres for Gender Equality in Research» i sin helhet her. 

Les også Kildens direktør Linda Marie Rustads leder i forbindelse med prosjektet. 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.