Askepott i hijab

Står muslimske kvinners bruk av hijab i veien for deres integrering i Norge? Virker det støtende på folk i Danmark? Desiré Hopen Standal har skrevet masteroppgave om hijabens opptreden i dansk og norsk partipolitikk, og hva debatten forteller om synet på muslimske kvinners medborgerskap.
Desiré Hopen Standal har skrevet masteroppgave i statsvitenskap om hijab-debatt i Norge og Danmark. (foto: Marte Ericsson Ryste)

I slutten av juni 2004 leverte fire stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet inn et forslag til det norske Storting med tiltak som skulle bidra til å fremme integrering av innvandrere i Norge. Et av forslagene var forbud mot plagg som kunne virke stigmatiserende, som inviterte til diskriminering eller hindret etniske og religiøse minoritetsgrupperingers inkludering i det norske samfunnet. I forslagsteksten ble hijab nevnt konkret.

To måneder tidligere hadde Dansk Folkeparti (DF) fremmet et forslag i det danske Folketinget der de skriver: ”Forslagstillerne er af den opfattelse, at der ikke skal være tilladt at bære kulturbestemt hovedbeklædning, hvis man er offentlig ansat og har kontakt med borgerne.”

Hva er problemet?

– Forslaget fra Frp var del av en pakke med tiltak som skulle bidra til å fremme innvandreres integrasjon i Norge. Deres fokus var på innvandreres plikt til å integrere seg i det norske samfunnet, og på hvordan bruk av blant annet hijab sto i veien for innvandrerkvinners integrasjon. DF derimot satte den såkalte etnisk danske befolkningen i fokus, og vektla deres rett til et sekulært offentlig rom, forteller Desiré Hopen Standal. Hun har i sin masteroppgave i statsvitenskap analysert forslagene og debatten som fulgte etter dem.

Ifølge DFs argumentasjon kunne bruk av hijab ”virke støtende på mange almindelige mennesker”. Men forslaget gjaldt ikke alle religiøse plagg, det handlet kun om plagg utenfor den ”danske religiøse kulturen” definert som kristen-jødisk kultur.

Pia Kjærsgård, partiformann i Dansk Folkeparti sto bak det danske forslaget sammen med partikollegene Louise Frevert, Kristian Thulesen Dahl, Jette Jespersen, Poul Nødgaard og Peter Skaarup. (foto: Dansk Folkeparti)

Debatten som fulgte etter forslagene viste tydelig at det ikke finnes noen enighet om hvilken plass hijab skal ha i en normativ diskusjon. Det er ikke enighet om hva som er årsaken til at muslimske kvinner bruker hijab, hva deres motivasjon er – og hva hijaben symboliserer.

Religionsfrihet

– Ingen av partiene mener et forbud mot hijab representerer et brudd på religionsfriheten, men de kommer ikke med noen drøftelser eller betraktninger rundt dette. FrP vil forby religiøse hodeplagg, men fokuserer ikke på religion i forslaget. DF på sin side vil forby kulturbestemte hodeplagg, men fokuserer nesten utelukkende på religion, og da konkret på islam. 

DF beskriver bruk av hijab som en kulturell skikk. Men samtidig understreker de at ”kulturbestemt tørklede” henviser til hodeplagg som faller utenfor den kristne-jødiske kultur som har sin historiske rot i Danmark. Hodebekledning båret av for eksempel jøder eller katolikker skal ikke være omfattet av forbudet.

Likestilling

Hensyn til likestilling står som regel sentralt i argumentasjonen for å lovregulere muslimske kvinners bruk av hodeplagg, eller heldekkende plagg som niqab og burka. Dette var også viktige argumenter for de to partiene.

– Frp er opptatt av å ”redde” undertrykte muslimske kvinner, og viser direkte til likestilling i sitt forslag, mens DF ikke tar opp dette eksplisitt i lovforslaget. Hensyn til likestilling var likevel en viktig del av argumentasjonen deres under debatten i Folketinget.

Hopen Standal påpeker at begge partiene ønsker å verne muslimske kvinner mot det de karakteriserer som undertrykkende skikker. Frp skriver for eksempel i sitt forslag at ”det norske samfunnet ikke kan tolerere at kvinner systematisk blir undertrykt, eller at barn blir fratatt retten til å bestemme over sin egen kropp”.  Og det er disse argumentene som har størst gjennomslagskraft.

– De andre partiene kritiserer forslagene mest i forhold til religionsfrihet og integreringspolitikk. Når det gjelder likestillingsargumentasjonen møter Frp og DF mindre skepsis fra de andre politikerne.

Reell bekymring?

Hopen Standal setter likevel spørsmålstegn ved disse partienes feministiske engasjement i oppgaven sin. Hun viser til sosiologen Anne Phillips som mener likestilling blir tatt inn i andre diskurser, som for eksempel en anti-innvandrings og anti-muslim diskurs.

Per Sandberg (foto), Carl I. Hagen, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth sto bak det norske forslaget. (foto: Fremskrittspartiet)

– Philips mener likestillingsargumentasjonen i enkelte tilfeller ikke er basert på reelle bekymringer for kvinnene, men at den blir brukt for å oppnå andre ting.

– Mener du det er tilfelle med for eksempel Frps argumentasjon?

– Nå har jeg kun sett på deres politikk i forhold til hijab, og ikke gjort noen generell studie av Frps politikk. Men det kan se ut som om likestillingsargumentene her brukes for å understøtte deres argumentasjon om innvandreres plikt til å integrere seg i det norske samfunnet. For å svare mer konkret på spørsmålet må man likevel studere Frps generelle politikk i forhold til likestilling og integrering, og se hijabdiskusjonen i sammenheng med dette.

Askepott

Ifølge Hopen Standals analyse er objektifiseringen av muslimske kvinner tydelig hos begge partiene. Hun mener muslimske kvinner blir framstilte som undertrykte objekt, og trekker en parallell til Berit Thorbjørnsrud, som beskriver hvordan muslimske kvinner blir sett på som undertrykte Askepott-figurer som må reddes av majoriteten. Verken Frp eller DF åpner for at det å gå med hijab kan være basert på egne valg fra kvinnene selv.

– Det skapes et skille mellom oss og dem, der ”de” oppfattes som en undertrykt gruppe som må reddes av ”oss”. Dette konstruerer også oss som en gruppe der vi får rollen som de likestilte.

Overdrevet

 – Du beskriver også i oppgaven din hvordan konflikten mellom religion og likestilling blir gjort ”hardere” når den tas opp i rettssystemet eller av politikere.

 – Dette er også et av Anne Phillips' poeng. Saker knyttet til bruk av hijab er blitt klaget inn som diskriminering til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen gjør disse sakene hardere ved å sette opp en tydelig konflikt mellom religion og likestilling, for så å veie disse hensynene mot hverandre i domsslutningen. Poenget er at dette blir gjort av domstolen, ikke klageren.

– Vi kan si at det samme skjer i den politiske debatten, der religion og likestilling blir satt opp mot hverandre – og det understrekes at man ikke kan få begge. Men flere studier av muslimske kvinner konkluderer med at deres bruk av hijab er deres eget valg. Hvis kvinnene ikke oppfatter dette som tvang, så finnes ikke denne motsetningen.

Alternativet

Anne Phillips mener en mer fruktbar måte å forholde seg til ”minoriteter innen minoriteter” er å se på de enkelte sakene i en konkret politisk kontekst. Det er her dilemmaene oppstår, mener hun. Frp og DF lager en kategori som skal fylle alle muslimske kvinner, og ser ikke forskjellene internt i muslimske samfunn. Mangfoldet blir oversett, og bruk av hijab blir sett som et generelt problem.

– Selvfølgelig kan bruk av hijab være basert på tvang i noen tilfeller, men det gjelder ikke alle. Det handler om å behandle sakene for seg, å ta opp enkeltkonfliktene i den konteksten de oppstår. De sakene som har vært oppe i Norge til nå har for eksempel vært reist av kvinner som føler seg diskriminert fordi de ikke har fått bruke hijab.

Europa

Ulike europeiske land har valgt forskjellige tilnærminger til kulturelle og religiøse manifesteringer i det offentlige rom. EU-prosjektet Veil sammenligner hvordan blant annet Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Frankrike har forholdt seg til regulering av hijab. Prosjektet ønsker også å vise hvordan kjønnsforhold brukes til å konstruere identiteter i forhandlingsprosessene rundt hijab. Hopen Standal ser sitt arbeid i sammenheng med dette prosjektet.

Mangfoldet blir oversett når bruk av hijab behandles som et generelt problem, mener Desiré Hopen Standal. (foto: Marte Ericsson Ryste)

– Målet med oppgaven er å medvirke til den faglige debatten som går i Europa, gjennom å vise hva slags holdninger sentrale partipolitiske aktører i Norge og Danmark har til bruk av hijab. Synet på medborgerskapet til muslimske kvinner kan bli påvirket av disse holdningene, avslutter Hopen Standal.

Masteroppgave

Desiré Hopen Standal har skrevet masteroppgaven Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn. Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.