Kjønnsbalanse i forskning og utdanning 2 studenter (Tomas Gunnarsson)

Kjønnsbalanse i forskning og utdanning

Mål om kjønnsbalanse og likestilling handler blant annet om rettferdig fordeling av makt, like muligheter til å bidra i samfunnsutviklingen og om å ta alle talenter i bruk for å styrke kvaliteten på forskningen.

Kilden har et nasjonalt ansvar for å formidle og sammenstille kunnskap om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon. 

Et likestilt og kjønnsbalansert forskningssystem

Kjønnsbalanse i akademia handler også om et likestilt forskningssystem. Vi ønsker å styrke formidling og sammenstilling av kunnskap om hva et likestilt forskningssystem er og hvilke argumenter og virkemidler som er utviklet og tatt i bruk. Dette gjør vi i dag på ulike måter.
Kilden har på eget initiativ utarbeidet rapporten Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?. Dette er en kartlegging av norsk forskning på feltet fra 2010 til 2021. Målet med kartleggingen var å danne et kunnskapsgrunnlag for forskningsbasert utforming av tiltak, virkemidler og politikk for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og innovasjonssektoren. 

Kifinfo.no

Kilden har siden 2005 utviklet og driftet nettstedet kifinfo.no, på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Kif-komiteen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Kifinfo.no er det fremste nettstedet om kjønnsbalanse og mangfold i akademia i Norge. Nettstedet gir nyttig informasjon og kunnskap til forskningssektoren om kjønnsbalanse og mangfold i forskning og er et bindeledd mellom Kif-komiteen og sektoren. På nettstedet skriver og publiserer vi nyhetssaker, medieklipp, informasjon om tiltak, statistikk, rapporter, litteratur og arrangementer om kjønn, sosial og etnisk bakgrunn. Som en del av oppdraget drifter vi kontoer i sosiale medier og sender nyhetsbrev. Kilden har også laget rapporter og politikknotat på oppdrag fra Kif-komiteen.

Internasjonalt arbeid for kjønnsbalanse i forskning og innovasjon

Som følge av at EUs rammeprogram for forskning har styrket innsatsen når det gjelder integrering av kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, har aktivitetsnivået på dette feltet økt i Europa. Kilden er en del av dette arbeidet gjennom vår deltagelse i flere europeiske prosjekter finansiert av EU, der formidling av forskning og arbeid for likestilling er sentralt. Formidlingen skjer i form av deling av god praksis på feltet, opplæring og kurs, rapporter og nyhetsformidling. Les mer om vårt arbeid på dette feltet på siden om Internasjonalt samarbeid

Kjønnsdeling i studier og arbeid

Vi formidler også forskning om kjønnsdelte studievalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet gjennom nyhetsartikler og politikknotater, på seminarer og konferanser. Til deler av dette arbeidet mottar Kilden midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Kristin Aukland

Seniorrådgiver

Vibeke Hoem

Seniorrådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

Hva betyr egentlig likestilling i akademia?

15. august 2023

En ny bok diskuterer begrepene som brukes om likestilling og mangfold i akademia. I praksis er utdanningsinstitusjonene ofte uenig om hva de betyr. 

Tidsskrift for kjønnsforskning «flytter» til Trondheim

9. februar 2023

De nye redaktørene ønsker å nå et tverrfaglig publikum. – Vi vil vise frem bredden i fagfeltet og gleder oss til å lære mer om andres forskning.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.