Kjære leser (nr. 1/2017)

Dette temanummeret om kjønnsbalanse og likestilling er det første i en redaksjonsperiode med sete i Oslo og også i Trondheim, der Sara for tiden er postdoktor. Vi takker avtroppende redaktører, Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft, for stafettpinnen og gode råd underveis.

Den største forandringen for tidsskriftet i 2017 er overgangen til Open Access. Det betyr at det blir åpent å lese for alle! Det vil føre til økt synlighet, og vi forventer en formidabel oppgang i impact-faktor. Finansieringen av overgangen til Open Access er ennå ikke helt avklart, men vi håper og tror at det går i orden. Vi har besluttet å markere overgangen til Open Access samtidig med tidsskriftets 40-årsjubileum med et seminar og et jubileumsnummer på slutten av året. Det er bred enighet om at Tidsskrift for kjønnsforskning ikke skal være basert på forfatterbetaling, så muligheten for å være et bredt tidsskrift som når frem både til forskere på feltet og til allmennheten er derfor styrket.

I resten av redaktørperioden vår planlegger vi å veksle mellom temanumre og åpne numre. Vi fortsetter også med bokanmeldelser og debattinnlegg. Som redaktører vil vi være opptatt av å favne bredt og få inn folk fra ulike felt, som forsker på kjønnsrelaterte temaer og tilnærminger.

Dette første nummeret ble overraskende nok et temanummer – uten utlysning. Dette gjenspeiler at midlene til kjønnsforskning er flyttet over mot Forskningsrådets BALANSE-program. Flere av artiklene i dette nummeret er basert på BALANSE-prosjekter. BALANSE-programmets handlingsrettede satsninger, som i utgangspunktet ikke skulle finansiere forskning, men hvor forskere likevel har forsøkt å utvikle noen faglige innsikter basert på knappe ressurser, gjenspeilet seg i de manuskriptene som kom inn til redaksjonen. Denne gangen følger også bokanmeldelsene samme tematikk som nummeret for øvrig.

Vi ønsker dere god lesning!

Helene og Sara

Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2017-01-01

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.