Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Call for abstracts: Special Issue on Decolonisation

| |

Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning inviterer interesserte til å sende inn bidrag til et spesialnummer (1-2025), under overskriften "Dekolonisering". Redaktørene ønsker å invitere til dialog mellom dekoloniale, postkoloniale og urfolksstudier og kjønnsstudier. Bidrag fra alle disipliner ønskes og tidsskriftet inviterer også til interseksjonelle, tverrfaglige og samarbeidsbaserte bidrag. Frist for innlevering av abstracts er 15. juli 2024.

Mer informasjon »

Mannsrollen er i endring. Hva slags maskulinitet vokser unge menn opp med?

Arendal og online | |

Maskulinitet blir ofte sett på som en negativ kraft. Vi antar at unge menn med dårlige maskuline forestillinger skaper problemer for seg selv og alle rundt seg. Men hva er egentlig maskulinitet i dag? Hvilke forventninger og idealer må gutter og unge menn navigere seg gjennom i dag, og hva gjør det med dem? Hvordan forstår de sin rolle i samfunnet og verden? Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, inviterer til seminar med blant andre forsker Jørn Ljunggren og leder av Mannsutvalget Claus Jervell på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Hva gjør vi for å bekjempe vold i nære relasjoner?

Arendal og online | |

I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å forebygge og stanse vold mot kvinner. De la frem konkrete forslag til tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon. Hva er dagens situasjon, og hvordan vil dette arbeidet bli tatt videre i årene som kommer? Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar for å se på forskning og gjøre opp regnskap for arbeidet mot vold i nære relasjoner 20 år etter Kvinnevoldsutvalget i forbindelse med Arendalsuka.

Mer informasjon »

Hva gjør techgigantene med nettovergrep?

Arendal og online | |

Stadig flere barn og unge eksponeres for seksualisert innhold og utsettes for nettovergrep. Er det Tech-aktørene som må ta hovedansvaret? Og hvilket ansvar kan de ta? Må myndighetene gripe sterkere inn og innføre strengere reguleringer som også begrenser barn og unges ytringsfrihet? Hvor mye kan løses med å trene barn og unge enda mer på digital dømmekraft framover og intensivere etterforskningen fra politiet? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Barnevakten og Stine Sofie Stiftelse inviterer til samtale på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Seksuell vold i unges nære relasjoner

Arendal og online | |

Hvordan tenker ungdom og unge voksne om seksuelle krenkelser, seksuell vold og voldtekt? Hvor og hvordan trekker de grensene mellom bra sex, dårlig sex og voldtekt? Hva er forskjeller og likheter mellom unges forståelser og hvordan skolen og rettsvesenet tenker? Dette er hovedspørsmålene i en helt ny, norsk studie som baserer seg på intervjuer med unge utsatte for seksuell vold i nære relasjoner, unge som har utøvd volden, og andre unge med eller uten disse erfaringene. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer til samtale på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Handling nå: Beskytt barn og unge mot voldtekt

Arendal | |

Å beskytte barn og unge mot vold og overgrep er et fundamentalt ansvar for ethvert samfunn. Voldtektutvalget la frem sin rapport 8. mars i år. De konkluderte med at voldtekt som samfunnsutfordring og folkehelseproblem er underkommunisert. De fant ingen tegn til at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekt, verken gjennom forsøk på å avdekke årsakene til at så mange jenter og kvinner i Norge utsettes for voldtekt, eller gjennom målrettede tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Redd Barna inviterer til samtale med blant annet forsker Carolina Øverlien fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Svikter velferdsstaten vår kvinnene?

Arendal og online | |

Ny forskning tvinger frem et spørsmål: Har velferdsstaten vår sviktet kvinnene? Mødrene til funksjonshemmede barn i Norge lider under en økende omsorgsbyrde. Arbeidet de må legge ned for å gi barna sine et godt liv, går utover helsen og den personlige økonomien. I forbindelse med Arendalsuka inviterer Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, til seminar med forskerne Janikke Solstad Vedeler, Kaja Larsen Østerud og Idunn Brekke.

Mer informasjon »

Where are the boys in climate action? How to break the bubbles and join forces

Online | |

Young people are vital agents for a just green transition, but participation varies across social identities and backgrounds. Men and boys tend to be less interested in both sustainability and gender equality than women and girls. How can we strengthen the conscious and committed, while also bringing underrepresented voices to the table? Nordregio (a research centre established by the Nordic Council of Ministers) invites to a webinar and launching of a new report by Nordic Information on Gender (NIKK) and Nordregio. Key insights on how we can approach inclusivity and diversity based on interviews with Nordic youth organisations will be provided.

Mer informasjon »

Allmennkurset 2024: Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning

Trondheim | til |

Den nasjonale forskerskolen arrangerer ph.d.-kurs i kjønnsforskning. Kurset fokuserer på interseksjonalitet som begrep, teori og metode i kjønnsstudier. Kurset vil ta for seg spørsmål om hvordan forskjellsskapende sosiale differensieringsformer som kjønn, klasse, etnisitet, rase, seksualitet er gjensidig konstituerende. Med utgangspunkt i egne ph.d.-prosjekter vil deltakerne inkludere interseksjonalitetsperspektivet som en analytisk strategi i form av stipendiatdrevne workshops støttet av lærere.

Mer informasjon »

Konferanse: forebygging av vold i nære relasjoner

Oslo og online | |

Sekretariatet for konfliktrådene arrangerer på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet en årlig nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. Tema for årets konferanse er forebygging av partnerdrap og partnervold. Målgruppen for konferansen er ansatte i hjelpeapparatet, frivillige organisasjoner, forskere, politikere, praktikere og andre som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Mer informasjon »

Ingen manns land – Å bryte barrierer i møte med selvmordstanker

Tromsø | |

Hvert år tar 600-700 mennesker i Norge livet sitt, to tredjedeler av disse er menn. Ringvirkningene etter et selvmord, selvmordsforsøk og selvmordstanker strekker seg lang ut over disse tallene. I anledning Vivat selvmordsforebyggings 25-årsjubileum og gjennomføring av folkeopplysningskampanjen i region Nord, inviterer Vivat og RVTS Nord til en konferanse som vil sette et fokus på selvmord, selvmordstanker og erfaringer ut fra et mannsperspektiv.

Mer informasjon »

Gender studies and the precarious labour of making a difference

Utrecht | til |

ATGENDER (The European Association for Gender Research, Education and Documentation) arranges the conference "Gender Studies and the Precarious Labour of Making a Difference: (Un)paid Jobs, Internships, and Volunteering in the Worlds of Activism, Profit, and Non-profit". The conference provides a platform for scholars, researchers, and activists to share their insights and knowledge, and engage in meaningful discussions.

Mer informasjon »

Kjønnsinkongruens i utvikling - Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter

Oslo | |

Harry Benjamin Ressurssenter arrangerer en konferanse om kjønnsinkongruens fra et vitenskapelig og praktisk perspektiv. Gjennom en rekke foredrag fra fagpersoner på feltet ønsker konferansen å dekke alt fra dagens innsikt til fremtidige behandlingsmuligheter og støtteordninger innen kjønnsinkongruens. 

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.