Politikkens steder – og kjønnets plass

Artiklene

Hege Skjeie: Kjønn og politikk
Hvordan vil den nye maktutredningen studere de samfunnsmessige endringene i forholdet mellom kvinner og menn? Kvinneforskning har fått publisere et innlegg Hege Skjeie holdt på konferansen "Kjønn og makt" på Stortinget 2. april 1998. Skjeie er medlem i maktutredningens forskergruppe, som ble oppnevnt av Stortinget kort tid etter denne konferansen.

Toni Benterud: Om maktutredningene i Norge, Danmark og Sverige og om kvinneforskeres kamp for faglig innflytelse
Makt- og demokratiutredninger er i vinden. Toni Benterud ser nærmere på utredningene som er i gang i Danmark, Norge og Sverige; mandatene, diskusjonene i offentligheten og kvinneforskernes strategier for faglig innflytelse.

Annette Borchorst: En kort kommentar om den danske magtudredning
Lektor ved Institut for statskundskab, Aarhus Universitet, Anette Borchorst, svarer på spørsmål fra Toni Benterud om den danske maktutredningen.

Janneke van der Ros: Fra statsfeminisme og statsfeminister til femokrater?
Femokater er utviklet som en betegnelse for aktører i offenlig forvaltning som utfører kvinne- og likestillingspolitiske oppgaver. Med utgangspunkt i undersøkelser av deres arbeidsbetingelser reflekterer artikkelforfatteren også mer generelt over forholdet mellom staten og kvinner, og om hvordan kjønns- og kvinnekonflikter i denne sammenhengen har uklar status.

Line Nyhagen Predelli: Emansipasjon av kvinner hjemme og ute: Misjonsfeminisme og dens mottakelse blant misjonsbevegelse og kvinnebevegelse
Er det mulig å forstå misjonskvinner rundt år 1900 som en slags feminister? Med utgangspunkt i norsk materiale og begrepet misjonsfeminisme undersøkes forbindelser mellom kvinneorganisering i misjonsbevegelsen og den borgerlige kvinnebevegelsen. Og hvor kontroversielt var de organiserte misjonskvinnenes initiativ for å bli medlemmer i Norske Kvinners Nasjonalråd?

Kristin Asdal og Brita Brenna: Samtaler over tid
Det er ikke lett å få tak på feministen, biologen og vitenskapshistorikeren Donna Haraway. Kristin Asdal og Brita Brenna undersøker en del av Haraways sentrale begreper – én gang til.

Anne Søyland: Å koke kaffe på én – eller en annen – spiker. Refleksjoner om likestilling, kvinneperspektiver og kvinneforskning
Har det noen betydning hva slags argumenter som brukes i arbeidet for likestilling i forskning og utdanning? Dette spørsmålet ligger til grunn for refleksjonene over arbeidet med Handlingsplan for likestilling i Forskning og Utvikling(FoU)-sektoren 1998 – 2002.

Torbjørg Sudmann: Fra ubehag til vitenskap. Fra en undersøkelse om fysioterapeuters håndtering av kroppslig nærhet
De kjønnsnøytrale idealtypene "den flinke fysioterapeuten" og "den gode pasienten" finnes ikke - de må skapes. I artikkelen beskrives hvordan fysioterapeuter tar ansvar for avkjønning ved praktisk tilrettelegging og ved symbolsk arbeid. Videre drøftes hva som skjer når kroppene ikke vil la seg avkjønne.

Joar Svanemyr: Prevensjon som problem og kroppen som aktør. Kroppsliggjøring av struktur og mening
Hvordan forstår vi bruk av prevensjon som en sosial handling? Spørsmålet belyses i denne artikkelen både gjennom intervjumateriale om bruk av kondomer, og gjennom presentasjoner av teorier om kroppsliggjøring.

Innhold

Kjønn og politikk, av Hege Skjeie

Om maktutredningene i Norge, Danmark og Sverige og om kvinneforskeres kamp for faglig innflytelse, av Toni Benterud

En kort kommentar om den danske magtudredning, av Annette Borchorst

Fra statsfeminisme og statsfeminister til femokrater? av Janneke van der Ros

Emansipasjon av kvinner hjemme og ute: Misjonsfeminisme og dens mottakelse blant misjonsbevegelse og kvinnebevegelse, av Line Nyhagen Predelli

Samtaler over tid, Kristin Asdal og Brita Brenna

Å koke kaffe på én – eller en annen – spiker. Refleksjoner om likestilling, kvinneperspektiver og kvinneforskning, av Anne Søyland

Fra ubehag til vitenskap. Fra en undersøkelse om fysioterapeuters håndtering av kroppslig nærhet, avTorbjørg Sudmann

Prevensjon som problem og kroppen som aktør. Kroppsliggjøring av struktur og mening, av Joar Svanemyr

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.