Kunnskapsoversikter

Kunnskapsoversikter

Kilden påtar seg oppdrag for eksterne oppdragsgivere. Våre medarbeidere har bred kompetanse innenfor kjønnsforskning og tverrfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagområder.

Kilden har formidlet forskning på kjønn og likestilling i over 20 år og har opparbeidet en svært god oversikt over nasjonale forskningsmiljøer og enkeltforskere på feltet.

  • Trenger din organisasjon et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag?
  • Vil du styrke et prosjekt, en nettside eller en konferanse med en oppsummering av relevant forskning med kjønnsperspektiver? 
  • Hva er gode likestillingstiltak?
  • Hva sier forskningen om kjønn i ditt fagfelt?

Vi kan tilby kunnskapsoversikter i forskjellige formater, fra kortere veiledninger, faktaark, politikknotat (policy briefs) og sammenfatninger av forskningsprosjekter, til utredninger, rapporter og grundige litteraturstudier som kartlegger status på et forskningsfelt.

Les mer om hva en kunnskapsoversikt kan bidra med her.

Kilden har tilgang til et stort nettverk av ekspertise på kjønn, for eksempel innenfor likestillingsforskning, kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver. Vi kan sette sammen paneler av forskere og fagfolk som kan kvalitetssikre prosjektene. 

Gjennom prosessen vil vi være i tett dialog med oppdragsgiver. Vi kan bidra til å formulere problemstillinger for å avdekke kunnskapshull.  

Kontakt oss for en uforpliktende samtale! 


Her finner du eksempler på Kildens publikasjoner: 

 


Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? (2022)

Denne kunnskapsoversikten kartlegger hva som foreligger av og kjennetegner norsk forskning på likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon fra 2010 til 2021. Målet med oversikten er både å avdekke hvor det trengs mer forskning og å gi et kunnskapsgrunnlag for forskningsbasert utforming av tiltak for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og innovasjonssektoren. 

Les nyhetssak om rapporten her.

 

 

Les også politikknotatet som er en sammenfatning av kunnskapsoversikten ovenfor, Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? (2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikknotat: Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre? (2022) 

Politikknotatet oppsummerer koblingen mellom naturforvaltning og likestilling, og løfter fram likestillingsperspektiver på forvaltning av natur og utmark, fiskerinæringen og bruk av naturressurser i en ny «blå økonomi». Aktuelle problemstillinger er knyttet til representasjon, legitimitet, demokrati samt urfolks rettigheter. Kildens årskonferanse i 2021 om likestilling i det grønne skiftet er utgangspunkt for arbeidet. 

 

 

 

 Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling? En kartlegging av norsk forskning (2020)

Kunnskapsoversikten kartlegger hva norsk forskning sier om likestillingskonsekvenser av at kunstig intelligens tas i bruk på stadig flere samfunnsområder. Rapporten tar for seg tre samfunnsområder der KI-teknologi er relevant i et likestillings- og diskrimineringsperspektiv: offentlige og private tjenester, arbeidsliv og digitale sosiale plattformer og underholdning. Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Kilden og er finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Kilden. Litteratursøket i kunnskapsoversikten er utført i samarbeid med Universitetsbiblioteket ved UiO.

Les nyhetssak om rapporten her.
 

 


Hva vet vi om kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger? (2020)
Rapporten undersøker hvilke krav som stilles til studentene i Forskrift om felles rammeplanen for helse- og sosialfagutdanningene i nasjonale retningslinjer for de enkelte helsefagutdanningene, samt i studieprogrammene ved ulike læresteder i Norge. Rapporten er utarbeidet av Kilden, mens Norske Kvinners Sanitetsforening har vært med på å finansiere rapporten.

 

 

 

 


Hva vet vi om kvinners helse? (2018)
Litteraturstudien kartlegger eksisterende kunnskap på sentrale områder innenfor kvinnehelse, samt avdekker kunnskapshull og manglende oppmerksomhet på typiske kvinnesykdommer. Målet med rapporten er å danne kunnskapsgrunnlag for en digital kvinnehelseportal. Prosjektet ble bistått av en nasjonal referansegruppe bestående av 16 fagpersoner innenfor kvinnehelse. Oppdraget var et samarbeid mellom Kilden og Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Les mer om prosjektet.

Les nyhetsartikkel om prosjektet.

 

 

 


Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder (2018)
Håndboka retter seg mot forskningssektoren og byr på en rekke eksempler på hvordan kjønnsperspektiver er blitt brukt innenfor tverrfaglige forskningsområder som helse, matproduksjon, energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Håndboka tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og samfunnsutfordringene som EU har identifisert. Prosjektet var selvfinansiert og involverte flere titalls fagfolk, inkludert en ressursgruppe med 12 forskere. 

Les mer om prosjektet.

Håndboka finnes i engelsk versjon: What is the gender dimension in research? Case studies in interdisciplinary research (2018)
For å bedre tilpasse håndboka et internasjonalt publikum er eksemplene noe annerledes fra den norske versjonen. 

Håndboka finnes også i en spansk versjon: ¿Qué es la dimensión de género en el ámbito de la investigación? Casos de estudio en la investigación interdisciplinar (2021)

 

 

 


Speil, speil på veggen der – hvem er viktigst i landet her? (2018)
Brosjyren sammenfatter forskningsprosjektet «Mirror, mirror on the wall, who’s most powerful of them all?», som ble ledet av professor Agnes Bolsø ved NTNU og finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsprosjektet viser hvordan maktforskjeller blir opprettholdt mellom kvinner og menn i lederstillinger i næringslivet og i offentlig sektor.

 

 

 

 

 


Committee for Gender Balance and Diversity in Research (2018)
Politikknotatet er gjort på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Notatet oppsummerer komiteens arbeid, hva som er oppnådd og hva som gjenstår for å realisere kjønnsbalanse og mangfold i forskning (på engelsk). 

 

 

 

 

 

 


Overview of Women, Peace and Security projects (2017)
Politikknotatet sammenfatter forskningsfunn fra elleve norske forskningsprosjekter innenfor feltet Kvinner, fred og sikkerhet, og oppsummerer policyråd fra prosjektene.  Forskningsprosjektene inkluderte internasjonale prosjektpartnere og omhandlet kvinners politiske rolle, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vold mot kvinner og styrking av kvinners økonomiske status, i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Prosjektene var finansiert av NORGLOBAL-programmet gjennom portelføljen Women and Gender Equality (GENDER-EQ). Oppdragsgiver var Norges forskningsråd. 

 

 

 


Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold (2016)
Veilederen gir konkrete tips om hvordan akademiske institusjoner i omstillingsprosesser, blant annet fusjoner, kan bygge strukturer og organisasjonskulturer som fremmer kjønnsbalanse og mangfold. Oppdragsgiver var Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og ble bistått av en gruppe eksperter på feltet.

Veiledningen finnes også i engelsk oversettelse: Using restructuring to promote gender equality and diversity – a guide for the research sector (2016)

 

 

 


Synthesis report on selected structural change initiatives and indicators for monitoring of state-of-play and progress (2016)
Rapportensammenfatter resultatene fra tre tidligere rapporter utført for GENDER-NET ERA-NET, finansiert gjennom EUs 7. Rammeprogram (se National plans and initiatives promoting gender equality and structural change fra 2015 nedenfor). Her presenteres et utvalg likestillingstiltak i akademia i Norge og internasjonalt som har vist seg å fungere og være overførbare til andre land. Rapporten er skrevet i samarbeid med Norges Forskningsråd. 

 

 

 


National plans and initiatives promoting gender equality and structural change (2015)
Rapporten gir en oversikt over handlingsplaner for likestilling i akademia, og kommer med anbefalinger om hvilke tiltak som fungerer. Rapporten baserer seg på undersøkelser i Belgia, Frankrike, Norge, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og USA og er skrevet i samarbeid med Forskningsrådet. Rapporten inngikk som del av Forskningsrådets partnerskap i European Research Area Network (ERA-NET) og det forskningspolitiske nettverket GENDER-NET, som var finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram.

 

 

 


Hvordan utdanne, rekruttere og beholde menn i omsorgsyrker? (2013)
En rapport fra Nordisk ministerråds seminar «Menn i omsorgsyrker». Rapporten tar for seg spørsmål om hvorfor det er viktig med menn i omsorgssektoren, hindringer for å rekruttere flere menn til omsorgsyrker og eksempler på tiltak for å øke andelen menn i barnehager og helsetjeneste. Den gir anbefalinger til og peker på framtidige forskningsbehov. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nordisk ministerråd ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  

 

 

 


Likestillingstiltak i forskningssektoren. En kartlegging av BALANSE-relaterte initiativ for Forskningsrådet (2012)
Rapporten kartlegger hvilke tiltak som finnes for å fremme kjønnsbalanse og rekruttering av kvinner til akademiske toppstillinger. Rapporten tar for seg likestillingstiltak i Norge, Norden, Europa, Canada, USA og Australia. Oppdragsgiver var Forskningsrådet, og rapporten ga grunnlag for deres BALANSE-satsing.

 

 

 

 

 


Tiltak for å styrke og integrere kjønnsperspektiver i forskning. Erfaringer og anbefalinger (2012)
Rapporten gir anbefalinger om hvordan Norges forskningsråd kan omsette sin strategi for integrering av kjønnsperspektiver i forskning til praktisk politikk. Rapporten er basert på en kartlegging av hvilke tiltak forskningsinstitusjoner i forskjellige land bruker samt intervjuer med fagfolk i Norge og i utlandet. Oppdragsgiver var Norges forskningsråd.

 

 

 

 

 


Styrk satsningen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013 (2012)
Rapporten gir anbefalinger for hvordan Komité for kjønnsbalanse i forskning kunne videreføres etter at daværende periode gikk ut i 2013.  Her legges fram innspill fra dialogmøter Kilden arrangerte med UH-sektoren og forskningsinstituttene, og framtidige innsatsområder og organiseringsformer blir foreslått. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kif-komiteen.

 

 

 

 

 


Fremtidsdrømmer. Råd om kjønnsbalanserte studievalg (2011)
Ressursheftet bygger på den nasjonale konferansen «Fremtidsdrømmer - om gutter og jenters utradisjonelle studievalg», arrangert av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Kif-komiteen. I ressursheftet presenteres eksempler fra studier som har lyktes med rekruttering til utdanninger på tvers av kjønnsstereotypier. Oppdragsgiver var Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen). 

 

 

 

 

 


Talenter på spill. Eksempler på god forskningsledelse (2010)
Håndboka gir tips og råd om hvordan ledere i forskningssektoren kan bedre likestilling og kjønnsbalanse i forskning. Håndboka presenterer statistikk, intervjuer med ledere i akademia og eksempler på tiltak for å rekruttere kvinner til akademiske toppstillinger. Oppdragsgiver var Kunnskapsdepartementets Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (2007–2010), forløper for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Håndboka finnes også i engelsk oversettelse: Talent at stake. Changing the culture of research – Gender-sensitive leadership (2010)