Tverrfaglig utfordring

Å jobbe i en tverrfaglig gruppe innebærer at man må anerkjenne andres kunnskap. Å si det er en ting, men å klare det i praksis er en annen, ifølge forskeren Eva Skærbæk ved Høgskolen i Østfold. Det er en av hennes lærdommer fra arbeidet i det EU-finansierte kjønnsforskningsnettverket Athena.
Eva Skærbæk synes deltakelsen i Athena-nettverket har gitt henne nyttig erfaring i tverrfaglig forskningsamarbeid. (Foto: Privat)

Athena er et EU-finansiert forskningsprosjekt og nettverk av kjønnsforskere og aktivister i Europa som akkurat har avsluttet sin tredje periode. Athena har til sammen holdt på siden 1997, og arbeidet har vært ledet fra kjønnsforskningsenheten ved Universitetet i Utrecht i Nederland. Athena III varte fra 2006-2009. Forskningsprosjektet har blant annet resultert i den nylig lanserte bokserien Teaching with Gender.

Bokserien består av sju bøker, og Eva Skærbæk fra Høgskolen i Østfold har bidratt i en av dem. Bokserien handler om hvordan kjønnsperspektiver kan inkluderes i undervisningen innenfor en rekke samfunnsfaglige og humanistiske fag. Skærbæk har bidratt med et kapittel i boka Teaching Subjectivity: Travelling Selves for Feminist Pedagogy. Boka handler om hvordan studenter med ulik kulturell bakgrunn kan reflektere over forskjeller og likheter, og den omhandler også temaer som migrasjon, identitetskonstruksjon og relasjoner til ”de andre”.

Fruktbart fristed

Skærbæk synes det har vært både fruktbart og utfordrende å delta i Athena-nettverket.

− Det har vært et fristed for meg, et sted der jeg har kunnet holde fast på min interesse for kjønnsforskning. I andre prosjekter eller sammenhenger der jeg arbeider med folk som ikke har bakgrunn i kjønnsforskning, må man ofte begynne forfra uten å komme inn til de mest interessante problemstillingene. Det har vi sluppet i Athena. I Athena har vi kunnet ha noen felles premisser og utgangspunkt for diskusjonene. Samtidig har det vært utfordrende å samarbeide med folk fra andre disipliner og kulturer enn man er vant til.

Hvordan ble du rekruttert til dette forskningsnettverket?

− Jeg tilbrakte i 1998 et semester på Universitetet i Utrecht i forbindelse med arbeidet på min doktorgrad. Der ble jeg introdusert til Aoife-nettverket av Professor Rosi Braidotti. Hun var initiativtaker til Aoife, og Athena springer ut av dette nettverket. I 2000, rett før jeg leverte min avhandling, var jeg på en konferanse i Bologna der jeg ble inspirert til å melde inn Høgskolen i Østfold i nettverket. Så langt er Høgskolen i Østfold den eneste norske høgskole som er medlem i Athena.

Hva har vært din rolle i prosjektet?

− I Athena II ledet jeg en mindre arbeidsgruppe i delprosjektet Travelling Concepts som besto av 25 personer fra 12 land. I denne gruppen fikk vi til å treffes også utenom de møtene som ble finansiert av midlene fra EU. Uten disse ekstra arbeidsmøtene tror jeg ikke vi ville ha produsert så mye som vi har gjort. Arbeidsgruppen ble i hovedsak videreført i Athena III, hvor vi igjen valgte å oppdele oss i mindre grupper. Gruppa jeg har vært med i har hovedsakelig vært opptatt av hvordan begreper endres over grenser og disipliner. 

I Skærbæks undergruppe har de spesielt arbeidet med hvordan de som forskere kan forstå seg selv som subjekter preget av sin bakgrunn og disiplin.

- Vi har vært opptatt av hvordan dette påvirker forskningen vår, og hvordan vi skal kunne skrive annerledes enn den abstrakte måten vi har lært å formidle på. Flere kvinnelige forskere har vært opptatt av dette. Rosi Braidotti, Luce Irigaray, Helene Cixous og Nina Lykke for å nevne noen. At det er vanskeligere å få til i praksis enn i teori er en alminnelig erfaring, men desto viktigere er det. Og det har gitt mange spennende diskusjoner underveis, forteller Skærbæk.

Anerkjenne andre

Skærbæk har bidratt med et kapittel i boka Teaching Subjectivity, en av bøkene i Athenas bokserie Teaching with Gender.

Skærbæk mener at både utfordringene og lærdommene fra deltakelsen i Athena var knyttet til at forskerne i arbeidsgruppen var fra forskjellige disipliner og ulike europeiske land.

− Gjennom Athena har jeg fått personlig erfaring med tverrfaglig arbeid. Det er noe av det som har vært mest lærerikt ved deltakelsen min i prosjektet. På Høgskolen i Østfold underviser jeg på en master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, og denne erfaringen har vært nyttig å ha med inn i undervisningen.

Skærbæks forskningsfelt er etikk og etiske problemstillinger. I den forbindelse har hun vært opptatt av kunnskap, hva det er og hvordan det blir til. Et forskningsprosjekt på tverrfaglig samarbeid i psykiatrien har ført henne inn i et annet internasjonalt EU-støttet forskningsprosjekt: KNOWandPOL 2006-2011, hvor forskere fra åtte land ser på hvilken kunnskap som ligger til grunn for politikkutformingen og vice versa innenfor helse- og skoleområdet.

− Ved å jobbe mye tverrfaglig, og særlig gjennom arbeidet i Athena, har jeg blitt mer og mer opptatt av hvordan man anerkjenner kunnskap som ikke likner ens egen. Å si at man anerkjenner andres kunnskap er en ting, men å klare det i praksis er noe annet. Kunnskap inngår ofte i et hierarki, der noe kunnskap anses for å være viktigere enn annet. Og så oppstår fronter og kamper om hvilken kunnskap som er viktigst i stedet for at det oppstår møter med henblikk på å utvikle ny kunnskap sammen, sier hun.

Ny periode?

Athena III har produsert en bokserie, utviklet forslag til pensum for kvinne- og kjønnsstudier og forslag til å inkludere disse perspektivene i andre fag. Nettverket har dessuten vært en viktig møteplass for kjønnsforskere, kvinneaktivister og politikere i Europa. Nylig ble nettverket nominert av Europakommisjonen til den prestisjefylte Erasmus-prisen, der bare fem prosjekter er nominert.

Medlemmene ser derfor ingen grunn til å gi seg med dette. I februar gikk en ny stor søknad til EU om støtte til Athena IV, denne gangen med fokus på livslang læring.

− Jeg er med på søknaden, og det blir spennende å se om vi får tilslag på prosjektet. Dersom det videreføres håper jeg at jeg får med flere fra min høyskole og at også andre høyskoler i Norge blir med, sier Skærbæk.

Forsker

Eva Skærbæk er førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold. Hennes forskningsområder er etikk, epistemologi, kropp, kjønn og likestilling, og sammenhengen mellom etikk, kunnskap og menneskesyn.

Aktuelle lenker

Athena (the Advanced Thematic Network of Women's Studies in Europe)

Athena har samlet rundt 100 ulike institutter og organisasjon som er involvert i tverrfaglige studier i kvinne- og kjønnsforskning. Formålet med nettverket har vært å samle forskere, lærere, eksperter, sentrale politiske aktører, og sivilsamfunnsaktører som arbeider med kjønn, likestilling og mangfold. Athena III har fokusert på utdanning innen humaniora og samfunnsfag, inkludert europeisk kultur og medborgerskap.

Athena III har produsert forskning, utviklet forslag til pensum, undervisning og evaluering, og skapt nettverk mellom akademia og sivilsamfunn.

 

Latest news

Calendar

News Magazine

Our news magazine is an independent online newspaper and a member of the Norwegian Specialised Press Association Fagpressen.