Forskerskolen

Forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen arrangerer forskerkurs i kjønnsforskning.

Forskerskolen er et tilbud til deg som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere på kjønnsforskningsfeltet.

Kursene handler om feministisk teori, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder, i tillegg til mer spesifikke tematiske kurs.

Forskerskolen tilbyr ikke full forskerutdanning, men er et viktig supplement til de obligatoriske ph.d-kursene ved ulike utdanningsinstitusjoner.

Det er opp til den enkelte student å søke om å få erstatte obligatoriske kurs innenfor eget ph.d-program med Forskerskolens kurs.

Den nasjonale forskerskolen er del av InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies

 

Til inspirasjon, og for å se hvordan andre har brukt kjønn i arbeidet med avhandlingen sin, se nyhetsmagasinets samleside over nyhetsartikler om doktorgrader.

 

Kurs som holdes i 2017:

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning arrangerer stipendiatsamling dagen før Kjønnsforskning NÅ!

Workshop i skriving med prof. Nina Lykke

Når: onsdag 7. juni kl. 14.00 – 19.00, vi avslutter med felles middag

Hvor: STKs lokaler, Nemkobygget, Gaustadalléen 30D, Oslokart

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning arrangerer hvert annet år et basiskurs i kjønnsteori og annethvert år en stipendiatsamling. Konferansen Kjønnsforskning NÅ! er en fin anledning til å møtes.

På samlingene jobber vi konkret med problemer som har med analyse og skriving å gjøre og vi setter av god tid til å diskutere egne prosjekt i grupper. Her vil stipendiatene bli bedre kjent med hverandre og få anledning til å lufte alle typer problemer som oppstår i arbeidet med en avhandling.

I år vil prof. Nina Lykke, forfatter av blant annet Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing (Routledge 2010), Theories and methodologies in postgraduate feminist research: researching differently (med Rosemarie Buikema og Gabriele Griffin) (Routledge 2011) og Writing academic texts differently: intersectional feminist methodologies and the playful art of writing (2014), lede en workshop i skriving for oss. Velkommen til et spennende opplegg!

Forarbeid til samlingen:

Et notat på 2-5 sider, der du gir 1) et kort sammendrag av hva avhandlingen handler om, og 2) ENTEN: et spørsmål du vil diskutere som handler om din analyse, ELLER: et lite utdrag av empiri du skal analysere.
Dette sendes ut til alle deltakerne før møtet.

Samlingen og måltidene dekkes av forskerskolen, men deltakerne må selv betale reise- og oppholdsutgifter. Det kan søkes om reisetilskudd dersom PhD prosjektet ikke har egne driftsmidler.

Påmelding innen 1. juni til kari.jegerstedt@uib.no.  Skriv Stipendiatsamling i emnefeltet. Legg ved notatet på 2-5 sider.

Se her for å finne arrangementet på Facebook.