Prosjekter

Våre prosjekter

 

Kilden utvikler digitalt innhold på oppdrag fra eksterne aktører. Vi tar også på oss utredningsarbeid.

Vi har bred kompetanse på kjønn, forskning og formidling.

Her finner du de seneste prosjektene våre.

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale! 

Prosjektet samler inn og systematiserer gode eksempler, tips og ideer til hvordan kjønnsperspektiver konkret kan integreres i forskning innenfor ulike fag.
En podkast om kjønn og likestilling. I podkasten inviteres samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv.
Sanitetskvinnene og Kilden er sammen om et forprosjekt hvor vi kartlegger forskning og bygger fundamentet for en nettportal om forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.
Kilden kjønnsforskning.no har observatørstatus i RINGS - The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies.
GENDER-NET er et EU-prosjekt som handler om å øke kjønnslikestillingen i akademia og bedre integreringen av kjønnsperspektiver i forskning. Kilden deltar i prosjektet sammen med Forskningsrådet.
Kifinfo.no er en ressursbank for likestillings- og mangfoldsarbeid i forskningssektoren. Kilden står for innhold og oppdatering av nettstedet på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Informasjon om norsk, offentlig likestillingsarbeid og kjønnsforskning for et internasjonalt publikum. Kilden sørger for koordinering og oppdatering av nettstedet, som er et samarbeid mellom en rekke aktører.
Kilden har intervjuet prosjektledere for 11 prosjekter som jobber for økt kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse i norsk universitets- og høgskolesektor. Intervjuene er utført på oppdrag fra Forskningsrådets BALANSE-program, og kan leses på deres nettsider.
Stemmerettsjubileet 2013 er Barne- likestillings- og Inkluderingsdepartementets nettsted i forbindelse med hundreårsjubileet for allmenn stemmerett i Norge. Kilden var ansvarlig for en rekke tekster på sidene.
Nettutstillingen Kvinner i Norge gjennom 100 år dokumenterer norske kvinners likestillingskamp de siste hundre årene. Kilden har laget utstillingen og er ansvarlig for innhold og oppdatering.
Hersketeknikker er en betegnelse for metoder som brukes for indirekte å herske over andre, popularisert av sosialpsykolog Berit Ås. I samarbeid med Ås presenterer Kilden De fem hersketeknikker for et allment publikum. Siden finnes også på svensk, spansk og engelsk.
Kilden utarbeidet nettstedet på oppdrag for Forskningsrådets kjønnsforskningsprogram. Siden formidler forskningsresultater og publikasjoner fra programmets ulike prosjekter og forskere.
Kilden driftet nettsiden for forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern, fra 2007-2010.
På oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) lagde Kilden et nettsted som samler all kvinne- og kjønnsforskning som ble publisert i forbindelse med utredningen.
Seminarrekken Milepæler i 1970-årenes kvinnekamp ble arrangert i 2006 og 2007, for å kaste nytt lys over 70-tallsfeminismen: Hva hendte egentlig? Innleggene fra seminarene ble så publisert på nett.