Kursmodell

Kursmodell

Forskerskolen arrangerer minst ett nasjonalt forskerkurs i kjønnsforskning hvert år.

Hvor mange kurs studentene kan ta ved forskerskolen i kjønnsforskning er avhengig av kravene til forskerutdanningen ved hvert ph.d-program.

Kursmodellen følger hovedsakelig modellen som er utviklet gjennom det nasjonale og nordiske samarbeidet:

  • Tredagers kurs
  • 15-20 deltakere
  • Veksling mellom forelesninger og gruppearbeid
  • Gruppearbeid der deltakerne presenterer og kommenterer forberedte papers
  • Et pensum som leses på forhånd
  • Papers som skrives etter kurset og godkjennes av lærerne på kurset

Kursmodellen vil kunne variere noe fra kurs til kurs. Kursplan og antall studiepoeng godkjennes av styret for forskerskolen.

Forskerskolen arrangerer også skrivekurs, avhandlingsseminarer og veiledersamlinger.