Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser

Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning i samarbeid med sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge inviterer til Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser.

 

Forskerskolens allmennkurs i 2014 satte søkelyset på hvilke teoretiske posisjoner som finnes i norsk kjønnsforskning og hvordan ulike forskere bruker begrepet kjønn i egen forskning.

På årets allmennkurs tar vi spørsmålet videre og spør: Hvordan omsettes teoretiske posisjoner i metodiske valg? Og i hvilken grad henger teoretiske og metodiske valg sammen med tematikk og forskningsspørsmål, med det fenomen man vil gripe an? Hva er nedslagsfeltet – og grensene – for ulike teoretiske og metodiske tilganger? Hva egner ulike teorier og metoder seg til, og hva egner de seg evt. mindre godt til?

Kurset vil ikke være den type av metodekurs hvor man lærer å jobbe konkret med enkelte metoder, men vil derimot legge vekt på å presentere et bredt spekter av metoder og invitere til refleksjon over egen forskningspraksis. Hensikten er å fremme forståelsen av hvordan teori, metodiske valg og substans henger sammen. Vi har invitert de av innlederne fra kurset i 2014 som presenterte sitt teoretiske ståsted – i tillegg til noen fler for å få dekket ulike metodiske tilgangsvinkler bredt nok. Alle vil innledningsvis si noe kort om sitt teoretiske utgangspunkt - så nye deltakere kan begynne her!

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge. Ideen med allmennkurset er at det i tillegg til å være et vanlig poenggivende kurs for stipendiater innen kjønnsforskningsfeltet også skal etablere et mer generelt faglig møtested: Et sted hvor ph.d.-studenter fra ulike miljøer møtes og samtidig blir inkludert bredt i det norske kjønnsforskningsmiljøet, et sted hvor det kan føres en løpende debatt om dette tverrfaglige feltet, og et sted hvor det foregår en dialog mellom etablerte og nye forskere i feltet.

Vi inviterer derfor både ph.d.-stipendiater og seniorforskere til å delta. Ideelt sett ønsker vi en jevn fordeling av eldre og yngre forskere, men ph.d.-stipendiater vil bli prioritert hvis det blir plassmangel.

 

Kursansvarlig

Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, og forskerskolens styre.

Tid og sted

7–9. desember 2016 på Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva.

Kurset innledes med lunsj 11.30-12.30 onsdag 7. desember og avsluttes fredag 9. desember ca. kl.16.

Enkel adkomst til hotellet med buss, ca. 1 time fra Oslo, fra Lysaker og fra Gardermoen.

Språk

Kurset vil gå på engelsk. Det vil være mulig for stipendiater å legge frem papers på nordisk eller på engelsk.

Påmelding

Påmeldingsfristen utgikk 15. oktober.

 

Kursopplegg og program

Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og av workshops (mindre grupper) hvor innlederne (som kommer til å være til stede gjennom hele kurset) kommenterer stipendiatenes prosjekter og fremleggelser. Det er utarbeidet en pensumliste for kurset som stipendiatene leser på forhånd.

 

Wednesday 7.12

11.00-12.30: Registration, rooms, lunch

12.30-14.30: Theoretical positions - methodological consequences - part I

Words of welcome - from Harriet Bjerrum Nielsen, director of the National Research School.

Lectures:

Can you measure gender equality?

by Mari Teigen, deputy director, research professor and head of CORE at Institute of Social Research, Oslo

Gender as power and meaning - methodological consequences

by Eirinn Larsen, associate professor at the Department of Archeology, Conservation and History, University of Oslo

14.30-15.00: Coffee break

15.00-17.00: Workshop, session I - project presentations

17.15-19.00: Theoretical positions - methodological consequences - part II

Representation of gender and/in visual culture

by Sigrun Åsebø, associate professor at Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, Universitety of Bergen

Ethnography and Discourse Analysis – an awkward combination?

by Christine M. Jacobsen, professor and academic director at Centre for Women’s and Gender research, University of Bergen:

19.30: Dinner and social gathering

 

Thursday 8.12

08.00-09.00: Breakfast

09.00-12.00: Theoretical positions - methodological consequences - part III

Lectures (with short breaks in between):

Praxiography - zooming in, zooming out

by Ann Therese Lotherington, professor and academic director at KVINNFORSK, University of Tromsø

Searching for emotional investments: psychosocial approaches

by Helene Aarseth, associate professor at Centre for Gender Research, University of Oslo

The affirmative dimension of critique, or: how to address the unconscious

by Kari Jegerstedt, associate professor at the Centre for Women’s and Gender Research, University of Bergen:

12.00-13.30 Lunsj

13.30-15.30: Workshop, session II - project presentations

15.30-16.00: Coffee break

16.00-18.00: Workshop, session III - project presentations

18.00-19.00: Short plenary

19.30: Dinner and social gathering

 

Friday 9.12

08.00-09.00: Breakfast

09.00-11.00: Theoretical positions - methodological consequences - part IV

Lectures:

Multi-sites and multi-perspectives on gender

by Merete Lie, professor and academic director of the Center for Gender Studies, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU

Gender in practice - situational analysis and combination of methods

by Siri Øyslebø Sørensen, postdoctor at the Center for Gender Studies, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU

Short break

11.00-14.00: Workshop, session IV - project presentations

(including lunch break 12.00-13.00)

14.15-15: Coffee, short evaluation, farewell

(Buss for Gardermoen leaves 15.21, buss for Oslo leaves 15.40)

 

Workshops med prosjektfremleggelse

I tillegg til forelesninger og paneldebatt vil det være gruppearbeid der ph.d.-stipendiater presenterer igangværende arbeid, analyser og tekster. For stipendiatene forutsettes det aktiv deltakelse i gruppearbeidet. En kort skriftlig prosjektbeskrivelse må være innsendt på forhånd, og en muntlig fremlegging med fokus på metodespørsmål gis i gruppen. I den grad det er plass til det vil også seniorforskere kunne legge frem prosjekter på denne måten. De som legger frem bes i sitt muntlige innlegg om å reflektere over sitt prosjekt i lys av kursets tema: Hvilken sammenheng er det mellom det fenomen jeg vil utforske i mitt prosjekt, mine forskningsspørsmål, min(e) teoretiske posisjon(er) og de metodiske fremgangsmåter jeg benytter meg av?

Den korte prosjektbeskrivelsen (4-5 sider) må være innsendt senest 15. november 2016 til Harriet Bjerrum Nielsen ved STK: h.b.nielsen@stk.uio.no. Denne teksten skal fungere som bakgrunn for den muntlige presentasjonen som skal fokusere direkte på spørsmålene ovenfor og vare ca. 15 minutter.

 

Leseliste og godkjenning

Litteraturlisten er på ca. 600 sider, og stipendiatene forutsettes å ha lest litteraturen på forhånd. Litteraturliste.

Kursets omfang er vurdert til 3 ECTS credits uten og 5 ECTS med godkjent essay i etterkant (innleveringsfrist 1. februar 2017). Dette betyr at aktiv deltakelse, lesning av pensum, skriftlig presentasjon av eget prosjekt og muntlig fremleggelse med refleksjoner over metodespørsmål gir 3 credits, og et innlevert essay i etterkant 2 credits i tillegg. Dette essayet må være på 5000-6000 ord (forside, abstract, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg).

Hver enkelt stipendiat må imidlertid selv søke om godkjenning av kurset innenfor eget ph.d.-program (dette bør gjøres på forhånd). Det er også det egne ph.d.-programmet som tar den endelige avgjørelse med hensyn til antall ECTS credits.

 

Praktisk informasjon

Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke reise- og oppholdsutgifter.

Forskerskolen tilbyr redusert oppholdspris for stipendiater. For opphold med full pensjon alle tre dager tilsammen er prisene:

Stipendiater/enkeltrom: 2500 NOK (i dobbeltrom 2100 NOK)

Andre/enkeltrom: 3500 NOK (i dobbeltrom 3100 NOK)

Oppholdsutgiften betales senest 15. november 2016 med bruk av epay lenke som vil bli tilsendt sammen med bekreftelse på opptaket til kurset kort etter at fristen for påmelding har gått ut. Påmelding/opptak er først gyldig når oppholdsavgiften er innbetalt.

NB: Oppholdsavgiften vil bli refundert ved avbud senest 29.11.2016. Etter denne dato er påmeldingen bindende og det vil ikke bli gitt refusjon ved manglende eller forsinket oppmøte.  

Det er mulig for stipendiater å søke tilskudd til reiseutgifter fra forskerskolen. Dette angis i påmeldingsskjemaet. De som har lengst reisevei vil bli prioritert. Reisetilskudd vil ikke bli utbetalt ved evt. avbud.

Det tilrås å være tidlig ute med å bestille billett hvis man skal ha fly hjem fredag ettermiddag.

Informasjon om Sundvolden hotell: http://www.sundvolden.no

Adkomst med buss:

Fra Oslo: 45-60 minutter

Fra Gardermoen over Hadeland: 70 minutter

Fra Gardermoen over Lysaker (flytog) 1 time og 15 minutter

Det forutsettes at alle deltakere deltar i hele kurset. Hvis det er nødvendig fravær må dette opplyses ved påmeldingen av hensyn til matbestillinger og gruppesammensetning.

 

Påmelding

Påmeldingsfristen er utgått.

Mer informasjon om påmelding og praktiske forhold: Ragni Indahl, ragni.indahl@stk.uio.no

Mer informasjon om kursopplegg og faglig innhold: Harriet Bjerrum Nielsen, h.b.nielsen@stk.uio.no

 

Vinn stipend – bli medlem av FOK

Forening for kjønnsforskning i Norge (FOK) vil være ekstra synlig under årets nasjonale forskerskole på Sundvollen. I løpet av kurset vil vi dele ut to stipend på kr. 2500 blant stipendiatene som deltar på kurset. Det eneste du må gjøre for å være med i trekningen er å melde deg inn i FOK. Dette gjør du via våre nettsider: https://kjonnsforskningsforeningen.no