Hvorfor trengs menn i barnehage og skole?

Hvorfor trengs menn i barnehage og skole?

Gutters behov for mannlige rollemodeller er et argument som ofte løftes frem når ønsket om flere menn i skolen diskuteres. Behovet for mannlige rollemodeller må likevel ikke brukes som et middel for å opprettholde konservative kjønnsrollemønstre, hevder rådgiver ved Likestillingssenteret, Knut Oftung.

 

- En satsning på rekruttering av menn til skolen må ikke bare begrunnes med gutters såkalte behov for å innlære en allerede etablert mannsrolle. Tvert imot må motivasjonen for et bredt rekrutteringsgrunnlag være å vise at maskulinitet kan ta mange former, understreker Oftung.

Dette var rådgiverens hovedbudskap da han nylig snakket om rekruttering av menn på et seminar for Utdannings- og forskningsdepartementets og Barne – og familiedepartementet, som jobber for økt rekruttering av lærere og førskolelærere i skole og barnehage.

Oftung poengterte i sitt innlegg at det er viktig å skille mellom de ”gode” og ”dårlige” argumentene for hvorfor menn trengs i barnehage og skole. – Ofte bærer den dårlige argumentasjonen preg av to forhold. For det første tar den utgangspunkt i en stereotyp forståelse av det mannlige. For det andre stiller den ikke spørsmål ved den rådende og dominerende mannskultur. I verste fall medfører dette til en forståelse av mannlige læreres maskulinitet som noe gitt og ensidig.

I følge Oftung vektlegger derimot den gode argumentasjonen endringspotensialet og det brede spekteret som finnes av ulike mannstyper. Og han mener at det er denne argumentasjonen som bør ligge til grunn for rekruttering av menn til skole og barnehage. Menns ulike egenskaper, interesser og erfaringer er viktig for guttenes syn på seg selv og deres forståelser av kjønn. Det er også viktig for jenter å ha mannlige voksenmodeller.

- Men vi skal også huske på at det ikke bare er menn som er rollemodeller for gutter. Fokuserer vi for sterkt på dette, underkjenner vi de kvinnelige ansatte i barnehage og skole.

Oftung var også ønsket til seminaret for å si noe om hvorfor det fortsatt er vanskelig å rekruttere menn til lærerutdanningen.

- At det også i dag er problematisk å rekruttere menn til barnehage og skole må forstås som en følge av den kjernefamilieideologien som har vært dominerende i Norge fra etterkrigstiden og frem til slutten av 1980 – tallet, der mor jobber hjemme og far jobber ute, hevder Oftung. Dette livsmønsteret har fått store konsekvenser for hvordan menn identifiseres og identifiserer seg med ”arbeid” i tradisjonell betydning.

Oftung understreker at det i rekrutteringsarbeid er viktig å forstå at det ikke bare handler om å gjøre seg ”lekker”. Høyere lønn, kontorplasser og ferier kan ikke alene fange de unge mennenes oppmerksomhet. Problemene med å rekruttere menn til skolen handler i større grad om tidlige sosialiseringsprosesser. Det er myten om maskulinitet som legger føringer på gutters valg.

Det finnes en stor mangel på kunnskap om gutter og menn i skolen, mener Tone Eng, leder for likestillingssekretariatet i UFD. - Vi vet blant annet alt for lite om hvordan gutterollen konstrueres, men vi vet også lite om hvordan mannlige lærere opptrer som rollemodeller. Kunnskapsmangelen resulterer ofte i en stereotyp tenkemåte som ikke gavner de problemstillinger skolen i dag står ovenfor og som heller ikke styrker oss i arbeidet med å rekruttere flere menn til lærerutdanningen.